Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIX/213/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku


Uchwała Nr XXIX/213/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 29 listopada 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 ,Nr 116, poz.1203) oraz art.14 pkt.1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1940, Nr 200, poz.1953, Nr 203, poz.1966 z 2004r. Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych

/M.P. Nr 46, poz.794) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ustala się podatek od posiadania psów, pobierany od osób fizycznych posiadających psy w wysokości 51,00 zł od jednego psa rocznie.

2.Zwalnia się z podatku wszystkie psy będące własnością mieszkańców Gminy Pyrzyce.

3.Zwolnienie nie dotyczy psów ras agresywnych określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 2. 1.Podatek płatny jest bez wezwania do 30 czerwca każdego roku.

2.Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego stawki podatku określone w § 1 ulegają podwyższeniu lub obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym zaistniał obowiązek podatkowy.

3.Nie zapłacony w terminie podatek z doliczeniem odsetek za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia
12 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów.

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:29:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 03-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 03-01-2005 11:29:23