Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI


Uchwała Nr XVII/117/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 5 grudnia 2003r.

w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku, oraz poboru podatku w drodze inkasa

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) w związku z art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110 poz.1039) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawkę podatku od nieruchomości:

od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

od 1m

b) pod jeziorami ,zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od 1ha powierzchni- 3,41zł

c) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej od 1m

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1mb>

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych od 1m

e) pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od 1m

z tym, że od budynków gospodarczych lub ich części będących w posiadaniu

osób fizycznych stawka podatku wynosi od 1m

-1,45zł .

3) od budowli - od ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3

i ust.3-7 -2% z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody

oraz budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków

  • 0,75 % ich wartości.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części zajęte na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych, instytucji kultury powiązanych z budżetem Gminy Pyrzyce oraz nieruchomości będące w zarządzie Gminy z wyjątkiem nieruchomości, które zostały oddane w zarząd lub wydzierżawione.

§ 3. 1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych zarządza się w drodze inkasa prowadzonego przez sołtysów. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 5 % kwoty zainkasowanej przez sołtysa

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-01-2006 10:11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-01-2006 10:11:18