Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 327. W sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego 2004-12-14 07:48:05
Zarządzenie nr 326. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-14 07:47:35
Zarządzenie nr 325. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-14 07:47:09
Zarządzenie nr 324. W sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na „Najładniejszą wystawę świąteczną” 2004-12-14 07:46:47
Zarządzenie nr 323. W sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2004r. 2004-12-14 07:46:28
Zarządzenie nr 322. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-14 07:46:06
Zarządzenie nr 321. W sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 2004-12-14 07:45:45
Zarządzenie nr 320. W sprawie przeprowadzenia treningu drużyny wykrywania i alarmowania gminy Pyrzyce 2004-12-14 07:45:13
Zarządzenie nr 319. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu oferowanego, na wykonanie: „Remontu sanitariatów w Szkole Podstawowej w 2004-12-14 07:44:54
Zarządzenie nr 318. W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Pyrzyce na rok 2005 2004-12-14 07:44:16
Zarządzenie nr 317. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej 2004-12-14 07:43:49
Zarządzenie nr 316. W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2004-12-14 07:43:27
Zarządzenie nr 315. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i regulaminu Przetargu nieograniczonego ofertowego na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na lokal gastronomiczny w budowanym Domu Kultury pr 2004-12-14 07:42:56
Zarządzenie nr 314. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-14 07:42:17
Zarządzenie nr 313. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-14 07:41:48
Zarządzenie nr 312. W sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2004-12-14 07:41:26
Zarządzenie nr 311. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce 2004-12-14 07:41:04
Zarządzenie nr 310. W sprawie ustalenia „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim Pyrzyce” 2004-12-14 07:40:43
Zarządzenie nr 309. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2004-12-14 07:40:26
Zarządzenie nr 308. W sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach 2004-12-14 07:40:04
Zarządzenie nr 307. W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2004-12-14 07:39:40
Zarządzenie nr 306. W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Okunicy 2004-12-14 07:39:19
Zarządzenie nr 305. W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Brzesku 2004-12-14 07:38:51
Zarządzenie nr 304. W sprawie wykonania uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołaniu komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2004-12-14 07:38:24
Zarządzenie nr 303. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie: „konstrukcji dachowej i pokrycia dachow 2004-12-14 07:38:01
Zarządzenie nr 302. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-14 07:37:20
Zarządzenie nr 301. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-14 07:35:47
Zarządzenie nr 300. W sprawie wyznaczenia przedstawiciela do kontrolowania imprez masowych 2004-12-14 07:35:21
Zarządzenie nr 299a. W sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2004-12-14 07:34:18
Zarządzenie nr 299. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2004-12-14 07:33:35
Zarządzenie nr 298. W sprawie zatwierdzenia Aneksów nr 1 i nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach 2004-12-14 07:33:14
Zarządzenie nr 297. W sprawie polecenia Pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach przeprowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego 2004-12-14 07:32:50
Zarządzenie nr 296. W sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa na boiskach i innych obiektach sportowych w Gminie Pyrzyce 2004-12-14 07:25:14
Zarządzenie nr 295. W sprawie kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania stowarzyszeniom kultury fizycznej w pierwszym półroczu 2004 roku 2004-12-14 07:24:18
Zarządzenie nr 294. W sprawie odstąpienia bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego 2004-12-09 12:45:27
Zarządzenie nr 293. W sprawie powołania Zastępcy Burmistrza 2004-12-09 12:44:56
Zarządzenie nr 292. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie: „konstrukcji dachowej i pokrycia dachow 2004-12-09 12:44:21
Zarządzenie nr 290a. W sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2004-12-09 12:42:55
Zarządzenie nr 290. W sprawie odstąpienia bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego 2004-12-09 12:42:32
Zarządzenie nr 289. W sprawie odstąpienia bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego 2004-12-09 12:42:07
Zarządzenie nr 288a. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-09 12:41:41
Zarządzenie nr 288. W sprawie ustalenia liczby zastępców burmistrza 2004-12-09 12:41:10
Zarządzenie nr 287. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-09 12:40:49
Zarządzenie nr 286. W sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego oraz odstąpienia od zwrotu bonifikaty 2004-12-09 12:40:11
Zarządzenie nr 285. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-09 08:19:33
Zarządzenie nr 284. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-09 08:18:39
Zarządzenie nr 283. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-09 08:17:08
Zarządzenie nr 282. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-09 08:15:16
Zarządzenie nr 281. W sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie 2004-12-09 08:13:54
Zarządzenie nr 280. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-09 08:13:06
Zarządzenie nr 279. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudo 2004-12-09 08:11:21
Zarządzenie nr 278. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu, obniżenia ceny wywoławczej i przyjęcia regulaminu 2004-12-09 08:10:09
Zarządzenie nr 277. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na drodze dojaz 2004-12-09 08:08:10
Zarządzenie nr 276. W sprawie dodania haseł w instrukcji kancelaryjnej Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz zakładów budżetowych Gminy Pyrzyce 2004-12-07 13:15:35
Zarządzenie nr 275. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-06 09:16:00
Zarządzenie nr 274. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-06 09:15:12
Zarządzenie nr 273. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „dokumentacji technicznej na adaptacje na 2004-12-06 09:14:37
Zarządzeni nr 272. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce 2004-12-06 09:12:42
Zarządzenie nr 271. W sprawie zmiany zarządzenia o wykonaniu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów 2004-12-06 09:12:11
Zarządzenie nr 270. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup i zamontowanie „placu zabaw” w Pyrzyca 2004-12-06 09:10:48
Zarządzenie nr 269. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeb 2004-12-06 09:09:25
Zarządzenie nr 268. W sprawie zmiany składu osobowego Zespołu ds. Środków Pomocowych 2004-12-06 09:08:30
Zarządzenie nr 267. W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2004-12-06 09:07:38
Zarządzenie nr 266. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-12-06 09:07:13
Zarządzenie nr 265. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-12-06 09:06:08
Zarządzenie nr 264. W sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach 2004-12-06 09:05:19
Zarządzenie nr 263. W sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie 2004-12-06 09:04:57
Zarządzenie nr 262. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2004-12-06 09:04:16
Zarządzenie nr 261. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach 2004-12-06 09:03:23
Zarządzenie nr 260. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2004-12-06 09:02:32
Zarządzenie nr 259. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Żabowie 2004-12-06 09:01:51
Zarządzenie nr 258. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-06 09:00:35
Zarządzenie nr 257. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-06 08:59:18
Zarządzenie nr 256. W sprawie ogłoszenia konkursu ofertowego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach 2004-12-06 08:58:18
Zarządzenie nr 255. W sprawie powołania Komisji Przetargowej 2004-12-06 08:57:16
Zarządzenie nr 254. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie „Remont trzech węzłów sanitarnych w Publ 2004-12-06 08:56:17
Zarządzenie nr 253. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-06 08:55:21
Zarządzenie nr 252. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 2004-12-06 08:54:37
Zarządzenie nr 251. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Mielęcinie 2004-12-06 08:53:06
Zarządzenie nr 250. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie 2004-12-06 08:50:08
Zarządzenie nr 249. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy 2004-12-06 08:48:40
Zarządzenie nr 248. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Brzesku 2004-12-06 08:46:52
Zarządzenie nr 247. W sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach 2004-12-06 08:45:45
Zarządzenie nr 246. W sprawie wprowadzenia „ Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawni 2004-12-06 08:44:27
Zarządzenie nr 245. W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2004-12-06 08:43:32
Zarządzenie nr 244. W sprawie powołania na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach 2004-12-06 08:43:08
Zarządzenie nr 243a. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie „Remont węzłów sanitarnych w Publicznym 2004-12-06 08:42:32
Zarządzenie nr 243. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu, obniżenia ceny wywoławczej i przyjęcia regulaminu 2004-12-06 08:42:01
Zarządzenie nr 242. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-06 08:41:17
Zarządzenie nr 241. W sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-06 08:40:50
Zarządzenie nr 240. W sprawie przyjęcia regulaminu konkursu „Najładniejsze otoczenie-2004” 2004-12-06 08:39:35
Zarządzenie nr 239. W sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Kwiatowej 3 stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2004-12-06 08:38:56
Zarządzenie nr 238. W sprawie zmiany budżetu na rok 2004 2004-12-06 08:38:16
Zarządzenie nr 237. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyc 2004-12-06 08:37:49
Zarządzenie nr 236. W sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad udzielania stypendium dla uczniów 2004-12-06 08:34:39
Zarządzenie nr 235. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 w Pyrzycach 2004-12-06 08:34:10
Zarządzenie nr 234. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Okunicy 2004-12-06 08:33:40
Zarządzenie nr 233. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Ryszewku 2004-12-06 08:33:10
Zarządzenie nr 232. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11 w Żabowie 2004-12-06 08:32:33
Zarządzenie nr 231. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 w Brzesku 2004-12-06 08:32:02
Zarządzenie nr 230. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Mielęcinie 2004-12-06 08:31:29
Zarządzenie nr 229. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Krzemlinie 2004-12-06 08:30:37
Zarządzenie nr 228. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Pyrzycach 2004-12-06 08:29:42
Zarządzenie nr 227. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Pyrzycach 2004-12-06 08:29:13
Zarządzenie nr 226. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pyrzycach 2004-12-06 08:28:46
Zarządzenie nr 225. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pyrzycach 2004-12-06 07:31:57
Zarządzenie nr 224. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Pyrzycach 2004-12-06 07:31:26
Zarządzenie nr 223. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Pyrzycach 2004-12-06 07:30:44
Zarządzenie nr 222. W sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Pyrzycach 2004-12-06 07:30:20
Zarządzenie nr 221. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeb 2004-12-06 07:29:50
Zarządzenie nr 220. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego urządzenia kserograficznego na potrzeby 2004-12-06 07:29:02
Zarządzenie nr 219. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Pyrzycach 2004-12-06 07:28:14
Zarządzenie nr 218. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-03 13:50:35
Zarządzenie nr 217. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-03 13:49:36
Zarządzenie nr 216a. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-03 13:49:08
Zarządzenie nr 216. W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach 2004-12-03 13:48:38
Zarządzenie nr 215. W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2004-12-03 13:47:57
Zarządzenie nr 214. W sprawie zmiany uchwały o powołaniu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach 2004-12-03 13:47:06
Zarządzenie nr 213. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-03 13:46:04
Zarządzenie nr 212. W sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata i ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2004-12-03 13:45:27
Zarządzenie nr 211. W sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2004r 2004-12-03 13:44:28
Zarządzenie nr 210. W sprawie wykonania uchwały dotyczącej ogłoszenia konkursu i powołania komisji do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach 2004-12-03 13:43:50
Zarządzenie nr 209. Zmieniające Zarządzenie nr 20/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Pyrzyce z dnia 05 lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2004-12-03 13:41:13
Zarządzenie nr 208. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont 2004-12-03 13:40:04
Zarządzenie nr 207. W sprawie zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu komunalnego 2004-12-03 13:39:32
Zarządzenie nr 206. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-03 13:38:43
Zarządzenie nr 205. W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004 2004-12-03 13:37:56
Zarządzenie nr 204. W sprawie organizacji Gminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej 2004-12-03 13:37:07
Zarządzenie nr 203. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia ora 2004-12-03 13:36:25
Zarządzenie nr 202. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyc 2004-12-03 13:35:21
Zarządzenie nr 201. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyc 2004-12-03 13:33:20
Zarządzenie nr 200. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce o 2004-12-03 13:32:09
Zarządzenie nr 199. W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach 2004-12-03 13:31:17
Zarządzenie nr 198. W sprawie ogłoszenia konkursu pod hasłem „PYRZYCE DO FOTOGRAFII PROSZĘ” 2004-12-03 13:30:30
Zarządzenie nr 197. W sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym zwią 2004-12-03 13:29:35
Zarządzenie nr 196. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-12-03 13:28:41
Zarządzenie nr 194. W sprawie wznowienia kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej w latach 2002-2003 2004-12-03 13:27:59
Zarządzenie nr 193. W sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 2004-12-03 13:27:11
Zarządzenie nr 192. W sprawie zwołania posiedzenia Komisji Konkursowej 2004-12-03 13:26:31
Zarządzenie nr 191. W sprawie przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach 2004-12-03 13:25:51
Zarządzenie nr 190. W sprawie budżetu gminy na rok 2004 2004-12-03 13:25:17
Zarządzenie nr 189. W sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2004 2004-12-03 13:24:33
Zarządzenie nr 187. W sprawie ogłoszenia konkursu oferowanego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach 2004-12-03 13:24:01
Zarządzenie nr 186. W sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Oświatowej 2004-12-03 13:23:21
Zarządzenie nr 185. W sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas Pyrzyckich Spotkań z Folklorem 2004-12-03 13:22:31
Zarządzenie nr 184. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na remont instalacji grzewczej 2004-12-03 13:21:54
Zarządzenie nr 183. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na remont budynku obciążających właściciela budynku 2004-12-03 13:21:04
Zarządzenie nr 182. W sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność gastronomiczną i handlową (bez prawa sprzedaży alkoholu, w tym piwa) na wyznaczonym do tego celu terenie podczas X 2004-12-03 13:20:14
Zarządzeni nr 181. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce 2004-12-03 13:19:40
Zarządzenie nr 180.W sprawie zatwierdzenia aneksu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy 2004-12-03 13:18:28
Zarządzenie nr 178. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem 2004-04-30 10:54:50
Zarządzenie nr 177. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu 2004-04-30 10:53:59
Zarządzenie nr 175 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-04-30 10:52:07
Zarządzenie nr 174 W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-04-30 10:50:00
Zarządzenie nr 172 W sprawie ogłoszenia i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału 13/100 w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce 2004-04-30 10:45:54
Zarządzenie nr 171 W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce 2004-04-30 10:43:04
Zarządzenie nr 170 W sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej w latach 2002-2003 2004-04-30 10:41:59
Zarządzenie nr 169 O zmianie Zarządzenia w sprawie szczegółowych struktur formacji obrony cywilnej 2004-04-30 10:39:58
Zarządzenie nr 168 W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-04-30 10:39:00
Zarządzenie nr 167 W sprawie ogłoszenia konkursu ofertowego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach 2004-04-30 10:37:15
Zarządzenie nr 166 W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu 2004-04-30 10:35:26
Zarządzenie nr 165W sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Organizacyjnej X Ogólnopolskiego Sportowego Turniejowej Miast i Gmin w 2004 roku 2004-04-30 10:33:45
Zarządzenie nr 164 W sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż udziału 57/100 w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce 2004-04-30 10:32:54
Zarządzenie nr 163 W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu 2004-04-30 10:31:42
Zarządzenie nr 162 sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont obciążających właściciela lokalu 2004-04-30 10:28:48
Zarządzenie nr 161. W sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas XXV Pyrzyckich Spotkań z Folklorem 2004-04-30 10:27:13
Zarządzenie nr 160. W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzycach, przeznaczonych do wydzierżawienia 2004-04-30 10:24:30
Zarządzenie nr 159. W sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do wydzierżawienia 2004-04-30 10:21:10
Zarządzenie nr 158. W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę pomieszczeń przeznaczonych na kawiarnię w budowanym „Domu Kultury” w Pyrzycach prz 2004-04-30 10:20:13
Zarządzenie nr 157. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Likwidacyjnej 2004-04-30 10:16:40
Zarządzenie nr 157. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji Likwidacyjnej 2004-04-30 10:16:24
2004-04-30 10:16:09
Zarządzenie nr 156. W sprawie zmiany składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnej 2004-04-30 10:13:31
Zarządzenie nr 155. W sprawie kontroli wydatkowania dotacji Gminy Pyrzyce na zadania zlecone stowarzyszeniom kultury fizycznej w latach 2002-2003 2004-04-30 10:11:34
Zarządzenie nr 154. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 6 miasta Pyrzyce 2004-04-30 09:32:13
Zarządzenie nr 153. W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PPK Sp. z o.o. w Pyrzycach 2004-04-30 09:30:52
Zarządzenie nr 152. W sprawie ustalenia terminu narad z kierownikami wydziałów UM, jednostek organizacyjnych gminy, oraz spółek PPM i PPK 2004-04-30 09:29:53
Zarządzenie nr 151. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce 2004-04-30 09:29:00
Zarządzenie nr 150. W sprawie wypłat wynagrodzeń w 2004 roku 2004-04-30 09:27:08
Zarządzenie nr 149. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-04-30 09:24:06
Zarządzenie nr 148. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-04-30 09:19:57
Zarządzenie nr 147. W sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu 2004-04-30 09:09:12
W sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych na potrzeby UM w Pyrzycach 2004-04-30 09:06:26