Uchwała Nr XXXI/242/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2005 rok


Uchwała Nr XXXI/242/05

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 17 stycznia 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,

z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) uchwala się, co następuje:

§ 1.Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 28 313 992zł,

(załącznik Nr 1)

z tego:

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych

(załącznik Nr 2) 24 222 302zł,

w tym:

  • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń(art.18 ustawy o

wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych( art.11 cyt.ustawy),

(załącznik Nr 3) 225 000zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 4 071 690zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w

drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

(załącznik Nr 5) 20 000zł,

§ 2.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokośc 30 666 038zł,

(załącznik Nr 6)

tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych

(załącznik Nr 7) 26 594 348zł,

w tym:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(załącznik Nr 8) 225 000zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) 4 071 690zł,

§ 3.Deficyt budżetowy w kwocie 2 225 000zł,

zostanie pokryty:

1.Emisja obligacji j.s.t 2 225 000zł,

§ 4.Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 500 000zł,

1. Nadwyżka budżetowa 1 500 000zł,

§ 5.Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 372 954zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z NFOŚ i GW Warszawa w wysokości 300 000zł,

2) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW Szczecin w wysokości 254 200zł,

3) spłatę rat kredytu z BP PKO O/ Stargard w wysokości 179 347zł,

4) spłatę rat kredytu z PEKAO S.A O/Pyrzyce w wysokości 375 000zł,

5) spłatę rat kredytu z Nordea BP S.A O/Szczecin w wysokości 264 407zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 7.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10.Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

1) Przedszkola Publiczne w łącznej kwocie 1592 904zł,

2) Wydawnictwo Gazeta Ziemi Pyrzyckiej w łącznej kwocie 15 000zł,

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe:

1) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu w łącznej kwocie 200 000zł,

§ 12. Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczone dla:

1) Pyrzycki Dom Kultury w łącznej kwocie 497 200zł,

2) Pyrzycka Biblioteka Publiczna w łącznej kwocie 415 000zł.

§ 13.Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym

do łącznej kwoty 500 000zł,

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 500 000zł,

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek

do wysokości 800 000zł,

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 242-XXXI-17-01-2005.xls (XLS, 17KB) 2005-03-01 08:13:52 139 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-03-2005 08:13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-03-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-03-2005 08:13:52