Budżet na 2003r.


Uchwała Nr VII/34/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. c,d,e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214 poz.1806) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr1) w wysokości 26 628 809zł, z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr2) 24 483 819zł, w tym:

  • dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr3) 180 000zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr4) 2 144 990zł,

§2.Ustala się wydatki budżetu gminy w (załącznik Nr 5) w wysokości 25 954 567zł, z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr6) 23 809 577zł, w tym:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7) 180 000zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 2 144 990zł,

§3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 974 242zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z NFOŚ i GW Warszawa w wysokości 300 000zł,

2) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW Szczecin w wysokości 254 200zł,

3) spłatę rat kredytu z BP PKO O/Pyrzyce w wysokości 179 320zł,

4) spłatę rat kredytu z PEKAO S.A O/Pyrzyce w wysokości 187 000zł,

5) wykup obligacji samorządowych z BP PKO Warszawa w wysokości 800 000zł,

6) zabezpieczenie środków na spłatę udzielonego

poręczenia w wysokości 253 722zł,

§4.Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

w kwocie 1 300 000zł, zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów zaciąganych w bankach krajowych 1 300 000zł,

§5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku

Nr 9 do uchwały.

§6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§8. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

1) Przedszkola Publiczne w łącznej kwocie 1 302 917zł,

2) Wydawnictwo Gazeta Ziemi Pyrzyckiej w łącznej kwocie 15 000zł,

§9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu w łącznej kwocie 127 000zł,

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym w łącznej

kwocie 1 000zł

§10. Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczone dla:

1) Pyrzycki Dom Kultury w łącznej kwocie 403 000zł,

2) Miejska Biblioteka Publiczna w łącznej kwocie 389 000zł,

§.11.Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej

kwoty 500 000zł.

§13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania

inwestycji i remontów do kwoty 500 000zł.

§14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 800 000zł,

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu

budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

kierownikom jednostek organizacyjnych.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 22-03-2006 10:19:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 22-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-03-2006 10:19:25