Zmiana budżetu na 2003r

Uchwała Nr XI/80/03

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806)- Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 70 000zł

z tego:

a)dochody własne o kwotę 70 000zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska – Urząd Miejski o kwotę 70 000zł

Rozdz.90095

Pozostała działalność o kwotę 70 000zł

§ 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 60 000zł

§ 083 wpływy z usług o kwotę 10 000zł

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 104 990zł

z tego:

a)dochody własne o kwotę 104 990zł

w tym:

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa o kwotę 8 870zł

- Urząd Miejski

Rozdz.70005 Gospodarka Gruntami i

Nieruchomościami o kwotę 8 870zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 8 870zł

Dział 710 Działalność Usługowa-Urząd Miejski o kwotę 70 000zł

Rozdz.71035 Cmentarze o kwotę 70 000zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym

charakterze o kwotę 8 000zł

§ 083 wpływy z usług o kwotę 62 000zł

Dział 756 Dochody Od Osób Prawnych, Od Osób

Fizycznych i Od Innych Jednostek Nie

Posiadających Osobowości Prawnej

- Urząd Miejski o kwotę 3 872zł

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego

od osób fizycznych o kwotę 188zł

§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 188zł

rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od spadków i darowizn,

podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych o kwotę 2 440zł

§ 043 wpływy z opłaty targowej o kwotę 2 300zł

§ 056 zaległości z podatków zniesionych o kwotę 140zł

rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń o kwotę 1 244zł

§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat o kwotę 1 234zł

§ 092 pozostałe odsetki o kwotę 10zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 3 531zł

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe - szkoły o kwotę 3 531zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych j.s.t lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 3 531zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona

Środowiska - Urząd Miejski o kwotę 1 611zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność o kwotę 1 611zł

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych j.s.t lub innych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów

o podobnym charakterze o kwotę 1 611zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 1 400zł

Rozdz.92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice

i Kluby o kwotę 1 400zł

§ 083 wpływy z usług o kwotę 1 400zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

- Urząd Miejski o kwotę 15 706zł

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 15 706zł

§ 097 wpływy z różnych dochodów o kwotę 15 706zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 45 290zł

z tego:

a)zadania własne o kwotę 45 290zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - Urząd Miejski o kwotę 9 800zł

Rozdz.01095 Pozostała działalność o kwotę 9 800zł

§ 4430 różne opłaty i składki o kwotę 9 800zł

Dział 710 Działalność Usługowa- Urząd Miejski o kwotę 10 300zł

Rozdz.71035 Cmentarze o kwotę 10 300zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 300zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000zł

Dział 750 Administracja Publiczna –Urząd Miejski o kwotę 1 000zł

Rozdz.75023 Urzędy Gmin o kwotę 1 000zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 600zł

§ 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 400zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa

Narodowego- Urząd Miejski o kwotę 16 894zł

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 8 970zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 020zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 904zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 40zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 6zł

rozdz.92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i

Kluby o kwotę 7 924zł

Pyrzycki Dom Kultury o kwotę 6 524zł

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

instytucji kultury o kwotę 6 524zł

Świetlice i Kluby o kwotę 1 400zł

§ 4260 zakup energii o kwotę 1 400zł

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport o kwotę 7 296zł

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej –OSiR o kwotę 5 046zł

§ 4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 046zł

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i

Sportu – Urząd Miejski o kwotę 2 250zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 250zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 300zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 10 300zł

w tym:

Dział 900 Gospodarka Komunalna -Urząd Miejski o kwotę 10 300zł

Rozdz.90095 Pozostała działalność o kwotę 10 300zł

§4260 zakup energii o kwotę 300zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000zł

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1)Dochody ogółem - 27 439 021zł

a)dochody własne - 25 151 049zł

2)Wydatki ogółem - 26 764 779zł

a)zadania własne - 24 476 807zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pyrzyce.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Józef Kubajek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 22-03-2006 10:24:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 22-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-03-2006 10:24:32