Zarządzenie Nr 351/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2005 w sprawie: przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 351/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 18 stycznia 2005

w sprawie: przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego

Nr 3 w Pyrzycach.

Działając na podstawie art.36a ust 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

§ 1.

Przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach.

§ 2.

W celu przeprowadzenia konkursu powołuję Komisję Konkursową w składzie:

 1. Teresa Jasińska - przedstawiciel organu prowadzącego.

 2. Agnieszka Odachowska - przedstawiciel organu prowadzącego.

 3. Henryk Sikora - przedstawiciel organu prowadzącego.

 4. Ryszard Lejman - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 5. Krystyna Nycz - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 6. Jadwiga Fragstein-Niemsdorff - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego.

 7. Barbara Towalska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 8. Beata Pukalska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

 9. Danuta Kuźnicka - przedstawiciel Rady Rodziców.

 10. Ewa Strzelczyk- przedstawiciel Rady Rodziców.

 11. Radosław Mierzwiak - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego.

§ 3.

Na przewodniczącego Komisji wyznaczam Panią Teresę Jasińską.

§ 4.

Tryb pracy Komisji określa rozporządzenie MENiS z dnia 23.10.2003 w sprawie Konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy Komisji konkursowej (Dz.U. Nr189, poz 1855) (załącznik nr 1) oraz wzory protokołów (zał. nr 2).

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

(Dz. U. Nr 189, poz. 1855)

Na podstawie art. 36a ust. 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ogłasza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej dwóch dziennikach: jednym o zasięgu wojewódzkim i jednym o zasięgu lokalnym.

3. Wskazany w ogłoszeniu o konkursie termin składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, zwane dalej "kandydatami", nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

4. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Pracami komisji konkursowej, zwanej dalej "komisją", kieruje przewodniczący. Przewodniczącego wyznacza organ prowadzący szkołę lub placówkę spośród członków komisji.

2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 3. 1. Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

§ 4. 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie. Oferty złożone po terminie, niezawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu o konkursie dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

2. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

3. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

§ 5. 1. Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

2. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji.

4. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa w ust. 3, komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu.

5. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.

§ 6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

§ 7. O wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego.

§ 8. Organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

  1)  nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

  2)  przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków;

  3)  innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

§ 9. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół lub placówek ogłoszone i niezakończone do dnia 21 sierpnia 2003 r. prowadzone są według dotychczasowych przepisów.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 22-04-2005 10:38:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 22-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-04-2005 10:38:45