Z A R Z A D Z E N I E Nr 352/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 styczeń 2005 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


Z A R Z A D Z E N I E Nr 352/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 styczeń 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

/tj. Dz .U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603) zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki Nr 18/30 o pow. 6,6252 ha zabudowanej, położonej w obrębie wsi Krzemlin gm. Pyrzyce.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrz

Pyrzyc Nr z dnia styczeń 2005

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 18/30, położonej w obrębie wsi Krzemlin gm. Pyrzyce z przeznaczeniem na zakład opiekuńczy.

Powierzchnia działki o pow. 6,6252 ha,

Rodzaj uzytku: Bz. R IVa, R. IIIa, ls. IV, dr-RIVa, dr-lsIV, N, w RIVa

zabudowania ; budynek dworu o pow. użytkowej 722,55 m2 oraz dwa budynki gospodarcze o pow. 36,90 m2 i 36,00 m 2, na okres 10 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2005 r. o godz. 10 -tej w sali nr 252

( I piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1

Wywoławcza cena czynszu miesięcznego z tytułu dzierżawy wynosi 3.890,05 zł

+ podatek VAT

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O / Pyrzyce Nr NRB 46124038971111000044799977wadium w wysokości 11.671,00 zł , najpóźniej w dniu 14 lutego 2004r.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 i 261, albo telefonicznie pod numerem 5700-083 w godz. od 7°° - 15°° od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr /05 z dnia styczeń 2005 r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 18/30 o pow. 6,6252 ha zabudowanej, położonej w obrębie wsi Krzemlin gm. Pyrzyce.

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne

2.Przedmiotem przetargu jest ustalenie ceny za dzierżawę działki zabudowanej :

z przeznaczeniem na zakład opiekuńczy.

Orzeczenie o uznaniu za zabytek Nr. Kl - V-0/181/56 ”Dwór i park w Krzemlinie”

wydane w dniu 24.10.1956 roku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na

rejestru zabytków 173. Dzierżawca przed przystąpieniem do remontu w/w obiektu we

własnym zakresie musi uzyskać :

 • decyzję o warunkach zabudowy z tut. Urzędu

 • opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

 • pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Kosztorys na w/w inwestycję winien być uzgodniony z Wydziałem merytorycznym tut. Urzędu

Nakłady uznane przez wydział zostaną zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

3.Wywoławcza cena czynszu miesięcznego wynosi 3.890,00 zł + podatek VAT zł.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S. A. I o/ Pyrzyce wadium w wysokości 11.671,00 zł najpóźniej w dniu 14 lutego 2005 r.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres powyżej trzech lat.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrz

Pyrzyc Nr352/05 z dnia 24 styczeń 2005

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 18/30, położonej w obrębie wsi Krzemlin gm. Pyrzyce z przeznaczeniem na zakład opiekuńczy.

Powierzchnia działki o pow. 6,6252 ha,

Rodzaj uzytku: Bz. R IVa, R. IIIa, ls. IV, dr-RIVa, dr-lsIV, N, w RIVa

zabudowania ; budynek dworu o pow. użytkowej 722,55 m2 oraz dwa budynki gospodarcze o pow. 36,90 m2 i 36,00 m 2, na okres 10 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2005 r. o godz. 14 -tej w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1

Wywoławcza cena czynszu miesięcznego z tytułu dzierżawy wynosi 3.890,05 zł

+ podatek VAT

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 11.671,00 zł do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O / Pyrzyce Nr 46124038971111000044799980, najpóźniej w dniu 28 lutego 2005 r. przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 i 261, albo telefonicznie pod numerem 5700-083 w godz. od 7°° - 15°° od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr /05 z dnia styczeń 2005 r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 18/30 o pow. 6,6252 ha zabudowanej, położonej w obrębie wsi Krzemlin gm. Pyrzyce.

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne

2.Przedmiotem przetargu jest ustalenie ceny za dzierżawę działki zabudowanej :

z przeznaczeniem na zakład opiekuńczy.

Orzeczenie o uznaniu za zabytek Nr. Kl - V-0/181/56 ”Dwór i park w Krzemlinie”

wydane w dniu 24.10.1956 roku przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na

rejestru zabytków 173. Dzierżawca przed przystąpieniem do remontu w/w obiektu we

własnym zakresie musi uzyskać :

 • decyzję o warunkach zabudowy z tut. Urzędu

 • opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

 • pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Pyrzycach

Kosztorys na w/w inwestycję winien być uzgodniony z Wydziałem merytorycznym tut. Urzędu

Nakłady uznane przez wydział zostaną zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

3.Wywoławcza cena czynszu miesięcznego wynosi 3.890,00 zł + podatek VAT zł.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S. A. I o/ Pyrzyce wadium w wysokości 11.671,00 zł najpóźniej w dniu 28 lutego 2005 r.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres powyżej trzech lat.

 8. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby bliskie dla osób wchodzących w skład komisji przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-04-2005 08:26:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-04-2005 08:26:47