Zarządzenie Nr 355/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i przyjęcia istotnych warunków przetargu nieograniczonego na obsługę Gminy Pyrzyce w zakresi


Zarządzenie Nr 355/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 stycznia 2005 roku

w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i przyjęcia istotnych warunków przetargu nieograniczonego na obsługę Gminy Pyrzyce w zakresie szacowania nieruchomości w latach 2005 - 2006.

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15 ust.1 i art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177; Nr 96, poz. 959; Nr 116, poz. 1207; Nr 145, poz.1537) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na obsługę Gminy Pyrzyce w latach 2005-2006, w zakresie szacowania nieruchomości w poszczególnych grupach tematycznych- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Sporządziły: J. Dobiszewska

D. Grzybowska

M. Stempień

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 355/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 stycznia 2005 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę Gminy Pyrzyce w latach 2005-2006 z zakresu szacowania nieruchomości ujętych w poszczególnych grupach tematycznych.

 • GRUPA I

 1. wycena i inwentaryzacja lokalu mieszkalnego (wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych wewnątrz i poza budynkiem mieszkalnym wraz z wyliczeniem udziału w gruncie), położonych na terenia miasta, zapewniająca otrzymanie zaświadczenia o samodzielności tego lokalu,

 1. wycena i inwentaryzacja lokalu mieszkalnego (wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych wewnątrz i poza budynkiem mieszkalnym wraz z wyliczeniem udziału w gruncie), położonych na terenie wiejskim, zapewniająca otrzymanie zaświadczenia o samodzielności tego lokalu,

 1. przeliczenie udziałów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, a w przypadku istnienia takich z pomieszczeniami przynależnymi, położonych na terenie miasta i gminy w zależności od ilości lokali:

  1. do 10 lokali mieszkalnych,

  2. od 11 do 30 lokali mieszkalnych,

  3. powyżej 30 lokali mieszkalnych,

 1. wycena i inwentaryzacja budynków gospodarczych położonych na terenie miasta i gminy Pyrzyce,

 1. wycena lokali użytkowych położonych na terenie miasta i gminy Pyrzyce,

 1. wycena udziału we współwłasności zabudowanej budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi,

 1. aktualizacja operatów szacunkowych.

 • GRUPA II

 1. wycena do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie:

  • wiejskim,

  • miejskim,

 1. wycena i inwentaryzacja do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych położonych na terenie:

  • wiejskim,

  • miejskim,

 1. wycena nieruchomości do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

 1. wycena do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste działek pod garażami, pojedynczych lub w kompleksie:

  • do 5 sztuk,

  • powyżej 5 sztuk,

 1. wycena i inwentaryzacja do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste garaży oraz budynków gospodarczych wraz z działką, pojedynczych lub w kompleksie:

  • do 5 sztuk,

  • powyżej 5 sztuk,

 1. wycena nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym do przeniesienia na własność:

  • pojedynczych nieruchomości,

  • współwłasności do 5 lokali,

  • współwłasności powyżej 5 lokali,

 1. wycena całej nieruchomości do przeniesienia prawa współużytkowania wieczystego w prawo własności przy postępowaniu spadkowym,

 1. wycena nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

 1. wycena nieruchomości do wywłaszczenia,

 1. aktualizacja operatów szacunkowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać za odpłatnością 20 zł w siedzibie zamawiającego pok. Nr 255 lub 258 II piętro, albo za zaliczeniem pocztowym.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miejski, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, pokój, nr 133 (I piętro)

do dnia 17 lutego 2005 r. do godz. 1130

Otwarcie ofert będzie miało charakter publiczny i nastąpi w dniu 17 lutego 2005 roku o godz 1200w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, pok. Nr 282 (II piętro).

Warunki oceny ofert w poszczególnych grupach tematycznych:

  1. za najkorzystniejszą cenę w danej grupie tematycznej maksymalnie można uzyskać 80 pkt.,

  2. za najkrótszy termin wykonania wycen w danej grupie tematycznej maksymalnie można uzyskać 15 pkt.,

  3. za terminowość wykonania opracowań (referencje) - maksymalnie można uzyskać 5 punktów.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Nr 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 lub w kasie urzędu, w terminie do dnia 17 lutego 2005 r. do godz. 1130.

Termin związania z ofertą upływa z dniem 18 marca 2005r.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.

Ogłoszenie i specyfikacja istotnych warunków przetargu podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach www.pyrzyce.um.gov.pl ponadto informacja o wywieszeniu ogłoszenia zostaje podana w prasie lokalnej.

Wszelkich informacji w sprawie przetargu można zasięgnąć w Wydziale Rozwoju Gminy:

  • w pokoju nr 255 (II piętro) lub telefonicznie pod numerem 5700071 w. 348 bądź 5793259 w sprawie GRUPY I

  • w pokoju nr 258 (II piętro) bądź telefonicznie pod numerem 5700071 w. 343 lub 5793268 w sprawie GRUPY II.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia nr ...............

Burmistrza Pyrzyc

z dnia ...............................

Specyfikacja zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych, częściowych i uzupełniających.

I. Wymagania dotyczące prawidłowości złożonych ofert (kopert):

 1. Ofertę na każdą grupę tematyczną postępowania przetargowego należy złożyć w osobnej kopercie.

 2. Każda oferta ma być zapakowana w dwie koperty: zewnętrzną i wewnętrzną. Zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej do czasu otwarcia ofert.

 3. Na kopercie zewnętrznej powinien znajdować się tylko napis o następującej treści:

,,Wycena nieruchomości - Gmina Pyrzyce w latach 2005-2006”

oraz data wpływu

 1. Koperta wewnętrzna powinna zawierać informacje następującej treści:

  • adres i nazwa oferenta,

  • wyraźne oznaczenie grupy tematycznej np. Grupa I, Grupa II.

II. Wymagania dotyczące prawidłowości złożonej oferty:

 1. Prawidłowo złożona oferta powinna zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko oferenta dokładny adres,

  2. datę sporządzenia oferty,

  3. osobno cenę do każdej pozycji zawartej w danej grupie tematycznej tzn. podajemy cenę jednostkową dla każdej pozycji z wyodrębnieniem stawki podatku VAT, np.:

GRUPA I pozycja 1. wycena i inwentaryzacja lokalu mieszkalnego (wykonanie rzutu lokalu mieszkalnego i pomieszczeń przynależnych wewnątrz i poza budynkiem mieszkalnym wraz z wyliczeniem udziału w gruncie), położonych na terenia miasta, zapewniające otrzymanie zaświadczenia o samodzielności tego lokalu - cena jednostkowa operatu + stawka podatku VAT.

  1. dokładnie określony termin wykonania zlecenia np. 3 dni, 5 dni.

 1. Do każdej oferty na poszczególną grupę tematyczną należy złożyć oryginały następujących oświadczeń:

   1. oświadczenie oferenta o posiadaniu uprawnień zawodowych określonych aktualnymi przepisami o szacowaniu nieruchomości oraz uprawnienia budowlane do wykonania szkiców lokali ,

   2. oświadczenie oferenta, że nie jest dłużnikiem wobec gm. Pyrzyce ZUS oraz US,

   3. oświadczenie, że jest płatnikiem podatku VAT,

   4. referencje

   5. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i ogłoszeniem przetargu,

   6. oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy,

   7. oświadczenie oferenta następującej treści: ,,Niniejszym zobowiązuję się w sprawach objętych zamówieniem do potwierdzania aktualności wykonanych w ramach zamówienia operatów szacunkowych, składania dodatkowych wyjaśnień oraz występowania przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym”.

Wyjątek stanowią oferty składane przez jedną osobę na dwie grupy, którzy mogą złożyć oświadczenia w jednej kopercie w oryginale, a w drugiej kserokopie.

UWAGA:

 1. Ceny podane przez oferenta, który wygra przetarg będą obowiązywały do 31 grudnia 2006 roku.

 2. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny w przypadku konieczności szacowania nieruchomości nie objętych poszczególnymi grupami tematycznymi.

III. Informacje ogólne dotyczące miejsca złożenia ofert.

 1. Prawidłowo oznaczone oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach pokój nr 133 (sekretariat) w terminie do dnia 17 lutego 2005 roku do godz. 1130.

 2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2005 roku o godz. 12 w sali 282 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

IV. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach:

- pokój nr 255 (II piętro) lub telefonicznie pod numerem 5700071 w. 348 lub 5793259 w sprawie GRUPY I,

- pokój nr 258 (II piętro) lub telefonicznie pod numerem 5700071 w. 343 lub 5793268 w sprawie GRUPY II.

Specyfikację zamówienia można nabyć w w/w pokojach za odpłatnością 20,- złotych.

Warunki udziału w postępowaniu.

I. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby fizyczne oraz podmioty

gospodarcze spełniające następujące warunki:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień lub zatrudniają rzeczoznawców majątkowych, posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości i sporządzania szkiców budowlanych, wymagane w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawa budowlanego,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

II. Przedmiotem przetargu są ceny za szacowanie nieruchomości ujętych w grupach tematycznych I i II.

III. Celem przetargu jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty w każdej grupie

tematycznej.

IV. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w każdej z grup tematycznych.

V. Ceny podane przez oferenta, który przetarg wygra, obowiązywać będą do 31 grudnia 2006 roku bez możliwości ich podwyższenia.

VI Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie zaklejonych ofert oznaczonych zgodnie z niniejszą specyfikacją zamówienia.

VII.Ceny w poszczególnych pozycjach każdej grupy tematycznej należy podawać zgodnie z zapisami w specyfikacji zamówienia.

VIII.Warunki oceny ofert w poszczególnych grupach tematycznych:

  1. za najkorzystniejszą cenę w danej grupie tematycznej maksymalnie można uzyskać 80 pkt.,

  2. za najkrótszy termin wykonania wycen w danej grupie tematycznej maksymalnie można uzyskać 15 pkt.,

  3. za terminowość wykonania opracowań (referencje) - maksymalnie można uzyskać 5 punktów.

IX. Przetarg wygra oferent, który osiągnie najwyższą ilość punktów - maksymalnie 100, w grupie tematycznej, na którą złożył ofertę.

X. W przetargu wezmą udział tylko te oferty, które zawierają wszystkie

informacje i załączniki określone w specyfikacji zamówienia.

XI. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

XII. Jeżeli oferent odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie i projekcie umowy to jego oferta zostanie odrzucona, w takim przypadku jej miejsce zajmie oferta, która otrzymała największą ilość punktów jako druga, a wadium ulega przepadkowi.

XIII.Osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie może zlecać wykonania zamówienia objętego postępowaniem przetargowym innej osobie fizycznej lub prawnej, w przypadku stwierdzonych naruszeń umowa zostanie rozwiązana.

XIV. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

    • jest niezgodna z ustawą;

    • jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

    • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny;

    • wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

    • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XV. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.

XVI. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem składania ofert.

XVII. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

XVIII. Wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) należy wpłacić na konto Zamawiającego nr 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 w terminie do dnia 17 lutego 2005 r do godz. 1130 lub w kasie urzędu.

Za termin wniesienia wadium zostanie uznany termin (data) potwierdzenia wpływu środków na rachunek zamawiającego.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

XIX. Oferenci pozostają związani ofertą do dnia 18 marca 2005 r.

XX. Przygotowanie oferty:

   1. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,

   2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na każdą z grup tematycznych,

   3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa,

   4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,

   5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji,

   6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,

   7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,

   8. Wszystkie strony w ofercie powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.

   9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym,

XXI. Warunki umowy.

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

  1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

  2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

  3. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 3.

XXII. Środki ochrony prawnej: protest, odwołanie, skarga przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

1. Protest

   1. Umotywowany protest może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.

   2. Protest powinien wskazywać:

     1. żądanie,

     2. zwięzłe przytoczenie zarzutów,

     3. okoliczności faktyczne i prawne,

     4. uzasadnienie.

   3. Odrzuca się protesty wniesione po terminie do jego wniesienia.

   4. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   5. Rozstrzygniecie protestu przez zamawiającego następuje w terminie 5 dni od jego złożenia.

   6. Brak rozpatrzenia protestu w przewidywanym ustawowo terminie poczytuje się za jego oddalenie.

 1. Odwołanie.

1. Od rozstrzygnięcia, oddalenia lub odrzucenia protestu, wykonawcy przysługuje odwołanie.

    1. Odwołanie należy wnieść w terminie 5 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu rozpatrzenia na adres: Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą przy al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawie z jednoczesnym powiadomieniem zamawiającego.

    2. Wraz z wniesieniem odwołania wykonawca wnosi wpis w wysokości i na zasadach określonych przepisami rozporządzenia PRM z dnia 18 marca 2004r. w sprawie wysokości wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym (Dz.U. z 2004r. Nr 49, poz. 468).

 1. Skarga.

    1. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu.

    2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

    3. Skarga wnoszona jest za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo Zamówień Publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XXIII. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.pyrzyce.um.gov.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

XXIV. Zasady udostępniania dokumentów.

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 • zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

 • zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów

 • zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności zostaną udostępnione dokumenty,

 • zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za jedną stronę 1 zł,

 • udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

XXV. Załączniki do specyfikacji:

  1. Formularz ofertowy.

  2. Oświadczenie oferenta

  3. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

1 Za__czniki_do_zaz.355.doc (DOC, 61KB) 2005-04-25 09:06:11 206 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-04-2005 09:06:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-04-2005 09:06:11