Zarządzenie Nr 356/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 stysznia 2005w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup mater


Zarządzenie Nr 356/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 26 stysznia 2005

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (DzU. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik Nr 2, w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Nr /2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia .....................................

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Pyrzyc, PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE, tel. 091/ 570-12-06

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup:

materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Beata Wiwała, tel. 091/570-12-06, pok. 149 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, które można pobierać w pokoju nr 149, I piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub ze strony internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl.

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, I piętro pokój nr 133 (sekretariat) do dnia 17.02.2005r. do godz. 930

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, sala nr 130 I piętro, termin: 17.02.2005r. godz. 1000

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Nr ......../2004

Burmistrza Pyrzyc

z dnia.......................................

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający:

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, telefon 570 12 06, fax 57 00 154.

zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:

zakup i dostawy materiałów biurowych- rodzaj i ilości określono w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia na dostawy materiałów biurowych 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

 1. Warunki wymagane od dostawców:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się dostawcy;

1) Spełniający warunki określone w art. 22. ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych

 1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

 1. Dokumenty wymagane w ofercie:

 1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, które powinno być potwierdzone złożonym na nim oświadczeniem przez osobę podpisującą ofertę, że dane zawarte w przedstawionym dokumencie są aktualne.

 2. Oświadczenie, że Oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ.

 1. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu Oferenta, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty .

 1. Termin związania z ofertą:

 1. Termin związania Oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ.

 2. Ofertę sporządza się w języku polskim.

 3. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem- oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.

 4. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane - zostaną odrzucone.

 5. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki -będą parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 6. Oferent może złożyć ofertę na własnym formularzu, którego treść i układ graficzny musi być zgodny z formularzem załączonym do SIWZ.

 7. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, a w szczególności na formularzu oferty winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmian.

 8. Oferent umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie;

„ Oferta - zapytanie o cenę na zakup i dostawy materiałów biurowych”

 1. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

 1. Oferent poda w walucie PLN cenę jednostkową netto, wartość netto (cena jednostkowa x ilość ) i wartość brutto ( cena jednostkowa x ilość + VAT ), dla każdego rodzaju towaru oraz cenę za całość zamówienia - ogółem ( suma wartości brutto wierszy od 1 do 110).

 2. Kryterium oceny ofert - kryterium cena - waga 100%

Cena brutto najniższej oferty

------------------------------------ x 100 pkt. x 100% = max. do 100 pkt.

cena brutto badanej oferty

3. Ofertę z najniższą ceną ogółem brutto (wiersze od poz. 1 do poz. 110) uznaje się za najkorzystniejszą.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Miejsce; Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach przy Placu Ratuszowym 1, pokój nr 133 (sekretariat) w terminie do dnia 15 lutego 2005 roku do godz. 900.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Placu Ratuszowym 1 w Pyrzycach , sala nr 130 (USC) w dniu 17.02.2005r. o godz. 10.00.

 1. Udzielenie zamówienia

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

 2. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone oferentowi, którego oferta została wybrana.

 3. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie pozostałych Oferentów.

 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie ofert dodatkowych.

X. Unieważnienie postępowania:

 1. Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wpłynie mniej niż jedna nie podlegająca odrzuceniu oferty.

 2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. W przypadku, o którym jest mowa w rozdziale IX pkt. 4 zostały złożone oferty dodatkowe o tej samej cenie.

XI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ.

 1. Oferenci mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ.

 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia chyba, że prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

 3. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim dostawcom, których zaproszono do składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania.

 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Pani Beata Wiwała telefon 570-12-06, fax 5700 154.

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Zobowiązania dostawców związane z umową, zostały zawarte w projekcie umowy - załącznik nr 2 do SIWZ, która zostanie zawarta z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 2. Ewentualne zmiany dokonane przez Oferentów w projekcie umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione.

 3. Umowa zostanie podpisana po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu lub odwołania, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujące dostawcom:

 1. Dostawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielania zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-04-2005 09:14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-04-2005 09:14:33