Z A R Z A D Z E N I E Nr 357/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 styczeń 2005 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


Z A R Z A D Z E N I E Nr 357/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 styczeń 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

/tj. Dz .U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603) zarządza co następuje:

§ 1

  1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki Nr 434/2 o pow. 0,38 ha niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Letnin gm. Pyrzyce.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrz

Pyrzyc Nr z dnia styczeń 2005

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 434/2, położonej w obrębie wsi Letnin gm. Pyrzyce

Powierzchnia działki o pow. 0,38 ha ,

Rodzaj użytku: R III a 0,12 ha, R IV 0,16 ha nieużytek 0,10 ha

Okres dzierżawy - do 3 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 03 marca 2005 r. o godz. 9 -tej w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1

Wywoławcza cena czynszu rocznego z tytułu dzierżawy wynosi 252,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 756,00 zł do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O / Pyrzyce Nr 46124038971111000044799980, najpóźniej w dniu 28 lutego 2005 r. przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 i 261, albo telefonicznie pod numerem 5700-083 w godz. od 7°° - 15°° od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr /05 z dnia styczeń 2005 r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 434/2 o pow. 0,38 ha niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Letnin gm. Pyrzyce.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne

2. Przedmiotem przetargu jest ustalenie ceny za dzierżawę działki niezabudowanej

z przeznaczeniem na cele rolne.

3. Wywoławcza cena czynszu rocznego wynosi 252 zł.

  1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S. A. I o/ Pyrzyce wadium w wysokości 756,00 zł najpóźniej w dniu 28 lutego 2005 r.

  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

  5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

  6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego

  7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres trzech lat.

  8. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby bliskie dla osób wchodzących w skład komisji przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-04-2005 09:20:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-04-2005 09:20:40