Budżet na 2004r.

Uchwała Nr XXI/143/04

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 9 marca 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d,e ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214 poz..1806, z 2003r.Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568) uchwala się, co następuje:

§1.Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 25 486 018zł,

(załącznik Nr 1)

z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych 24 131 964zł,

(załącznik Nr 2)

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń(art.18¹ ustawy o

wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych( art.11¹ cyt.ustawy),

(załącznik Nr 3) 200 000zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 354 054zł,

(załącznik Nr4)

§2.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23 634 827zł,

(załącznik Nr 5)

tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 22 280 773zł,

(załącznik Nr6)

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 200 000zł,

(załącznik Nr 7)

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 354 054zł,

(załącznik Nr 8)

§3.Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1 896 656zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z NFOŚ i GW Warszawa w wysokości 300 000zł,

2) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW Szczecin w wysokości 254 200zł,

3) spłatę rat kredytu z BP PKO O/Pyrzyce w wysokości 179 320zł,

4) spłatę rat kredytu z PEKAO S.A O/Pyrzyce w wysokości 375 000zł,

5) wykup obligacji samorządowych z BP PKO

Warszawa w wysokości 700 000zł,

6) spłatę rat kredytu z Nordea BP S.A O/Szczecin w wysokości 88 136zł,

§4.Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach

w kwocie 45 465zł,

zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1)prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego 45 465zł,

§5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§6. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§8. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

1) Przedszkola Publiczne w łącznej kwocie 1 408 209zł,

2) Wydawnictwo Gazeta Ziemi Pyrzyckiej w łącznej kwocie 15 000zł,

§9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportu w łącznej kwocie 165 000zł,

§10. Ustala się dotacje dla instytucji kultury (art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczone dla:

1) Pyrzycki Dom Kultury w łącznej kwocie 435 181zł,

2) Pyrzycka Biblioteka Publiczna w łącznej kwocie 395 000zł,

§.11.Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004-2011 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym

do łącznej kwoty 500 000zł,

§13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 500 000zł,

§14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek

do wysokości 800 000zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§15. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady

Artur Marcinkiewicz

Załączniki do pobrania

1 VII-34-02-03-za_.1-12_2004.xls (XLS, 15KB) 2006-03-22 10:29:05 222 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 22-03-2006 10:29:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 22-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-03-2006 10:29:05