ZARZĄDZENIE NR 362/05 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 lutego 2005r. w sprawie: Lokalnej Komisji Opiniująco – Doradczej oraz ustalenie jej regulaminu pracy.


ZARZĄDZENIE NR 362/05

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 09 lutego 2005r.

W sprawie: Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej oraz ustalenie

jej regulaminu pracy.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 zasad współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/223/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r.

zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Lokalną Komisję Opiniująco -Doradczą Gminy w składzie:

1.1. z ramienia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

a. Grażyna Krawczyk -prezes Oddziału Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych

w Pyrzycach.

b. Wanda Germata - Bejuk - dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego

placówka Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

w Nowielinie.

c. Antoni Zienkiewicz - prezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego

w Pyrzycach.

d. Andrzej Błaszczuk - prezes Klubu Anonimowych Alkoholików „Krokus” w Pyrzycach.

  1. z ramienia Rady Miejskiej:

a. Krzysztof Dubicki - wice przewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Edukacji,

Kultury, Kultury Fizycznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

b. Waldemar Kędziora - członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Gospodarki Komunalnej.

  1. przedstawiciele Burmistrza:

a. Urszula Bieńkowska - zastępca kierownika Wydziału Organizacyjno - Prawnego i Zdrowia.

b. Waldemar Gredka - kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw

Obronnych, pełnomocnik Burmistrza do spraw organizacji pozarządowych.

§ 2.

Regulamin działania Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Oświadczenie Członka Lokalnej Komisji Opiniująco - Doradczej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik nr1

Do Zarządzenia nr 362/05

Burmistrza Pyrzyc

Z dnia 09 lutego 2005

REGULAMIN PRAC

LOKALNEJ KOMISJI OPINIUJĄCO - DORADCZEJ

 1. Lokalna Komisja Opiniująco - Doradcza, zwana dalej Komisją OD, jest zespołem, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu terytorialnego Gminy Pyrzyce.

 2. Formy udziału Komisji OD w działaniach samorządu, zawarte są w art. 10 Zasad Współpracy Gminy Pyrzyce z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

 3. Komisja OD, powoływana przez Burmistrza Pyrzyc, składa się z :

  • 4 przedstawicieli samorządu tj.:

   • 2 radnych,

   • 2 przedstawicieli Burmistrza, w tym Pełnomocnik,

 • 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybranych na forum organizacji pozarządowych.

 1. Każdy członek Komisji OD, przed rozpoczęciem działalności Komisji, jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 2. Komisja OD zbiera się na spotkaniach inicjowanych przez Przewodniczącego Komisji OD lub na wniosek co najmniej 3 członków Komisji działających w porozumieniu.

 3. Każdy z członków Komisji OD informowany jest o terminie spotkania listownie, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 7 dni przed planowanym spotkaniem.

 4. W spotkaniach Komisji OD musi uczestniczyć co najmniej 5 osób. Brak określonej liczby osób na spotkaniu Komisji OD powoduje konieczność zwołania kolejnego spotkania.

 5. Spotkania Komisji OD prowadzone są przez Przewodniczącego Komisji OD lub wskazaną przez niego osobę.

 6. Protokoły spotkań Komisji OD, oświadczenia oraz inne dokumenty przechowywane są u Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych Urzędu Miejskiego.

 7. W przypadku opiniowania ofert przez Komisję OD w jej pracach nie mogą brać udziału osoby, związane z podmiotami wnioskującymi o dotację, tj. takie, które uzyskują w nich przychody, są członkami , wolontariuszami, członkami władz podmiotów ubiegających się o dotację oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotację.

 8. Tryb pracy Komisji OD przy rozpatrywaniu ofert:

 • sprawdzenie wniosku pod względem formalno-prawnym - przyjęcie lub odrzucenie wniosku,

 • przyjęcia wniosku są opiniowane przy zastosowaniu oceny punktowej w skali od 1 do 10, w odniesieniu do kryteriów. Oferta uzyskuje rekomendację Komisji OD, po uzyskaniu 50 % max liczby punktów.

 1. Spotkania Komisji OD są protokołowane przez sekretarza Komisji OD.

Opinie Komisji OD są formułowane na zasadzie konsensusu, a w przypadku nie możności uzyskania konsensusu, zwykłą większością głosów. Opinie, o których mowa w niniejszym punkcie, są przedstawiane w formie pisemnej Burmistrzowi Pyrzyc.

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia nr 362/05

Burmistrza Pyrzyc

Z dnia 09 lutego 2005

OŚWIADCZENIE CZŁONKA

LOKALNEJ KOMISJI OPINIUJĄCO - DORADCZEJ

Oświadczam co następuje:

 1. W terminie od 1 stycznia 2004 roku do dnia dzisiejszego byłem (jestem) zwiazany stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem przychód (np. Umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

a) nie byłem;

b) byłem-jestem (wymień z jakimi);

...................................................................................................;

....................................................................................................;

....................................................................................................

 1. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu-funkcja):

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

 1. Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu - charakter członkostwa - np. Zwykły, wspierający, honorowy):

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

 1. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

 1. W razie zmiany jakiejkolwiek z informacji, podanej w moim oświadczeniu, zobowiązuję się do złożenia nowego oświadczenia we wskazanej formie. Nowe oświadczenie zostanie przeze mnie złożone w terminie najpóźniej 3 tygodni od zajścia zmian. Złożenie oświadczenia nie może nastąpić po przystąpieniu do pracy Komisji OD, opiniującej wnioski o dotacje.

Pyrzyce, dnia ..........................                                                                                ..........................................

podpis                        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-04-2005 08:23:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-04-2005 08:23:49