Zarządzenie nr 367/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.


Zarządzenie nr 367/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia Kodeksu Postępowania Etycznego Pracowników

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r, Nr 80 poz.717, Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć Kodeks Postępowania Etycznego Pracowników Urzędu Miejskiego

w Pyrzycach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 367/2005

Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2005r.

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO PRACOWNIKA

SAMORZĄDOWEGO

§ 1 Pracownik Samorządowy wykonuje określone zadania publiczne mając na względzie ochronę uzasadnionych interesów społeczności lokalnej , a w szczególności:

 1. działa tak, aby jego działania mogły być wzorem praworządności i prowadziły do pogłębienia zaufania obywateli do państwa i jego organów,

 2. pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,

 3. przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

§ 2. Pracownik Samorządowy wykonuje obowiązki rzetelnie, a w szczególności:

 1. pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań

 2. jest twórczy w podejmowaniu zadań,

 3. nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie, wiedząc, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,

 4. w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do podjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,

 5. dotrzymuje zobowiązań,

 6. racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi,

 7. jest lojalny wobec pracodawcy i zwierzchników,

 8. wykazuje powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy swego urzędu.

§ 3. Pracownik Samorządowy dba o rozwój własnych kompetencji poprzez:

 1. rozwijanie wiedzy zawodowej,

 2. dążenie do pełnej znajomości aktów prawnych,

 3. gotowość do wykorzystania wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej do korzystania z pomocy ekspertów,

 4. przygotowanie do jasnego - merytorycznego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

 5. życzliwość dla ludzi, zapobieganie napięciom w pracy i rozładowywanie ich , przestrzeganie zasad poprawnego zachowania.

§ 4. Pracownik Samorządowy jest bezstronny w wykonywaniu zadań i obowiązków, a w szczególności:

 1. nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym,

 2. nie podejmuje zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi,

 3. w prowadzonych sprawach administracyjnych równo traktuje wszystkie strony, nie ulegając żadnym naciskom i nie przyjmując żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości lub przynależności,

 4. nie przyjmuje korzyści materialnych ani osobistych od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy,

 5. szanuje prawo obywateli do informacji mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując przy tym tajemnicy ustawowo chronionej,

 6. akceptuje ograniczenia możliwości podjęcia przyszłej pracy u osób, których sprawy były lub są prowadzone przez zatrudniający go urząd.

§5. Pracownik Samorządowy w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności:

 1. lojalnie i rzetelnie realizuje zadania gminy i programy jej rozwoju bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne,

 2. przygotowując propozycje działań administracji samorządowej udziela zwierzchnikom informacji zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą,

 3. nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych,

 4. dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,

 5. eliminuje wpływy polityczne na rekrutację i awanse.

§6.Źródłem informacji o przypadkach naruszenia przepisów Kodeksu Postępowania Etycznego będą:

 1. podpisane pisemne informacje od interesantów ,

 2. informacje od pracowników.

§7.1..Dla zbadania przypadków naruszenia przepisów Kodeksu Burmistrz powoła Komisję Etyki.

2.W skład Komisji mogą być powołani pracownicy , których staż pracy w Urzędzie wynosi co najmniej 5 lat i nie byli karani w ciągu ostatniego roku karą porządkową, lub dyscyplinarną.

3.Komisja Etyki składa się z pięciu osób.

4.Komisja Etyki obraduje na posiedzeniach zwoływanych w razie potrzeby.

5.Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji wyznaczony przez Burmistrza.

6.Komisja Etyki wszczyna postępowanie wyjaśniające w każdym przypadku powzięcia nie budzących wątpliwości i możliwych do zweryfikowania informacji o naruszeniu Kodeksu przez pracownika Urzędu.

7.Przed powzięciem decyzji o zastosowaniu sankcji dyscyplinujących Komisja jest obowiązana umożliwić pracownikowi złożenie wyjaśnień w celu zweryfikowania informacji o naruszeniu Kodeksu.

§8.Pracownik, w stosunku do którego Komisja Etyki uznała iż dopuścił się naruszenia postanowień Kodeksu nie podlegających karom dyscyplinarnym, otrzymuje od Komisji pisemne ostrzeżenie, o którym Burmistrz informuje na najbliższym zebraniu pracowników.

§9.W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Kodeksu podlegających karom dyscyplinarnym, Komisja kieruje informację z przeprowadzonego postępowania do Burmistrza, który podejmuje działanie na podstawie odrębnych przepisów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 08:55:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 08:55:02