Zarządzenie Nr 368/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprz


Zarządzenie Nr 368/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 23 lutego 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Pyrzycach

Na podstawie art.30. ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Pyrzycach

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Organizacyjno Prawnego i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr ..................................

Burmistrza Pyrzyc

z dnia ..................................

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 091 - 570 - 00 - 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Pyrzycach

Termin realizacji zamówienia:

Czas realizacji dostawy 7 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferenta.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Sylwester Krystecki i Dariusz Głowacki (informatycy), tel.091-579 32 53 pok. Nr 128 I piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o prawie zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w sali 130, I piętro, termin: 10.03.2005r. o godz.1000.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 135 i 128 I piętro w godz. od 700 do 1500, lub drogą pocztową (poczta tradycyjna i e-mail).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Nr .....................

Burmistrza Pyrzyc

z dn....................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Pyrzycach

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1,

74-200 Pyrzyce.

I. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU.

 1. Przedmiot zamówienia.

A. Serwer - sztuk 1 o parametrach minimalnych:

Obudowa 

Obudowa wolnostojąca 

System operacyjny 

Mandrakelinux

Procesor (1) 

Pentium 4 3,0E GHz 1M 800FSB HT 

Płyta główna 

Intel, ASUS, ABIT, GIGABAIT, Soltek

Ilość gniazd PCI 

3 x 32 Bit 

Ilość gniazd AGP 

1 x AGP 8x 

RAM (1) 

1 x DDR-RAM 1 GB

Max. możliwa ilość pamięci RAM 

max. 4GB, 1, 2 lub 4 moduły DIMM 

Port szeregowy 

Port równoległy 

Port PS2 

1 x klawiatura, 1 x mysz 

Port USB 

Kontroler IDE zintegrowany 

U-DMA 100, obsługa do 2 HDD, z dodatkowym kontrolerem 3Ware S-ATA do 4 HDD z RAID 0, 1 

Karta graficzna 

8 MB Zintegrowana na płycie głównej 

Karta sieciowa zintegrowana 

1 x 10/100/1000MBit, 1 x 10/100Mbit 

Dodatkowa karta sieciowa dodatkowa

Intel, 3com

HDD (1) 

HDD S-ATA 120GB 

Zasilacz 

300 W 

CD-ROM 

DVD RW +/-

FDD 

FDD 3,5" 1,44 MB

Streamer wewnętrzny 

Klawiatura 

1

Myszka 

1 scroll

B. Stacja robocza - sztuk 6 o parametrach minimalnych:

KOMPONENT

OPIS

Procesor 

CPU PC INTEL Celeron 2,8 GHz

System operacyjny 

MS Windows XP Professional OEM PL SP2 

Płyta główna

ASUS, ABIT, GIGABAIT, Intel, Soltek

Pamięć std. 

1 x 512MB DDR

Pamięć max. 

1024 MB 

HDD 

HDD IDE 120GB 

FDD 

FDD 3,5" 1,44MB 

Napęd Optyczny (1) 

CD-RW 52x32x52x 

Karta graficzna 

ATI Radeon9600SE 128MB

Karta sieciowa 

Zintegrowana, 10/100

Karta dźwiękowa 

Zintegrowana, zgodna z AC 97 

Sloty 

3 x PCI , 1 x AGP x4 

Porty 

4

Klawiatura 

Myszka 

Scroll Mouse l PS/2

Obudowa 

MINI TOWER

Oprogramowanie 

NORTON AV 2005

Aplikacje biurowe 

Microsoft Word 2002 OEMPL 

C. Monitor LCD - sztuk 7 o parametrach minimalnych:

Przekątna efektywna 

17"

Rozdzielczość nominalna 

1280 x 1024  

Plamka pion/poziom 

0,264 mm x 0,264 mm  

Kontrast 

500:1  

Jasność 

300 cd/m2  

Kąt widzenia poziom / pion 

150 ° / 135 °  

Czas reakcji matrycy wł / wył 

3 / 10 ms  

Wejście 

Analogowe + Cyfrowe (DVI-D)  

Wyposażenie 

Głośniki, TN-Panel, Regulacja w pionie, Obrót ekranu o 90°  

D. Serwer wydruku (zewnętrzny sprzętowy pserver) - sztuk 1 o minimalnych parametrach:

Typ serwera druku

Zewnętrzny

Sposób połączenia z drukarką

3 x parellel

Liczba portów

3

Typ portów sieciowych

RJ-45

Liczba portów sieciowych

1

Typ sieci

Fast ethernet/802.3 (10/100Base-TX)

Obsługiwane protokoły

IPX/SPX

NETBEUI

TCP/IP

AppleTalk

SNMP

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 95

Windows NT 4.0

Windows 98

Windows 2000

Windows XP

Windows ME

Novell NetWare 3.1x

NovellWare 4.x

Nowell NetWare 5.x

Nowell NetWare 6

Możliwość aktualizacji wbudowanego oprogramowania

Tak

E. Dostarczony sprzęt powinien być oznakowany i spełniać normy „CE”

F. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego w ramach którego będzie wchodziło:

 • usuwanie wszelkich problemów związanych ze sprzętem w siedzibie Zamawiającego, nie później niż do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki,

 • w przypadku niemożności usunięcia usterki w siedzibie Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć i zainstalować w trybie natychmiastowym sprzęt komputerowy o parametrach nie gorszych niż zamawiany na czas naprawy.

 • w przypadku awarii komputera, na którym były przetwarzane dane osobowe
  lub dane stanowiące tajemnicę służbową nośnik z danymi (HDD) pozostaje u
  zamawiającego. Wykonawca powinien oznakować nośniki danych w sposób nie budzący zastrzeżeń w przypadku ich późniejszej identyfikacji dostawcy.

 • obudowy pozbawione plomb lub zerwanie plomb nie wpływa na zmianę
  warunków gwarancji

 1. Tryb zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Podstawa prawna wykonania zamówienia.

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o:

Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r.

Nr 19, poz.177 z póź zm),

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

Czas realizacji dostawy 7 dni kalendarzowych od dnia wyboru oferenta.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Przygotowanie materiałów ofertowych.

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i dokładny adres oferenta,

 2. termin zakończenia dostaw licząc od momentu podpisania umowy,

 3. ogólną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego cyfrowo i słownie - netto, plus należny podatek VAT, zarówno całości jak i poszczególnych składników

 4. dokładny opis oferowanego sprzętu (w tym informacje, że oferowany sprzęt spełnia normy „CE”)

 5. warunki płatności,

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

 7. okres gwarancji na dostarczony sprzęt.

 1. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III niniejszej Specyfikacji.

 2. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez oferenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela.

III OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy o prawie zamówień publicznych.

Oświadczenie, że oferent nie znajduje się w trakcie postępowania likwidacyjnego,

ani też nie została ogłoszona upadłość.

Oświadczenie, że oferent w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 3 dni od daty powiadomienia go o wyborze.

Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych.

Informacja o wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat dostawach o profilu podobnym do przedmiotowego z podaniem lokalizacji.

Oświadczenie, że oferent jest podatnikiem podatku VAT.

IV. INNE INFORMACJE.

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą oferenci.

 2. Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje Ustawa o prawie zamówień publicznych.

V. PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONY DO

BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.

Ze strony Zamawiającego pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Sylwester Krystecki, Dariusz Głowacki (informatyk), tel.091-570-00-71, wew. 352, pok. Nr 128 I piętro.

VI. SKŁADANIE OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej podwójnej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej, do terminu otwarcia ofert.

  1. Koperta zewnętrzna odporna na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych oferenta, zaadresowana na adres Zamawiającego opisana wyłącznie według wzoru j.n.:

0x08 graphic

  1. Koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona pełnymi danymi oferenta (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji. Nie otwierać przed dniem 10.03.2005r.

  1. Oferta musi być złożona w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, do dnia 10.03.2005r. do godz. 930 w sekretariacie, I piętro, pokój nr 133.

 1. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VII. OTWARCIE I OCENA OFERT.

1. Komisja Przetargowa.

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2005r. o godz.1000 w siedzibie Zamawiającego, w sali 130, I piętro.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty -

3.1. Sposób oceny i wyboru ofert.

 1. Cena - 100%

Kryterium A

cena netto najtańszej oferty

-------------------------------------------- x 100 pkt. x 90 % = max. do 90 pkt.

cena netto wg danego Oferenta

VIII. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY.

 1. Obowiązki Wykonawcy.

 1. Dostarczenie sprzętu i oprogramowania odpowiednio skonfigurowanego do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

 2. Podpisanie umowy (warunki umowy jak w specyfikacji)

2. Rozliczenie dostawy odbędzie się fakturą końcową na podstawie

„protokołu odbioru” sporządzonego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego i

Dostawcy

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art.635

Kodeksu Cywilnego oraz do stosowania następujących kar:

 1. za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy - 0,05%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczoną od dnia następnego

po upływie terminu wykonania przedmiotu umowy, do dnia odbioru

końcowego,

 1. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji - 0,05% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

 1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości

5% wynagrodzenia umownego.

4. Jeżeli wady nie będą nadawały się do usunięcia to;

 1. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

 2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 10:14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 10:14:26