Zarządzenie nr 369/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie


Zarządzenie nr 369/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 24 lutego 2005r.

w sprawie określenia zasad i sposobu udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat za ich udostępnienie.

Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz.1198 ) zarządzam, co następuje:

§1.1.Zasadą jest bezpłatne udostępnianie informacji publicznych, których jawność nie została wyłączona ustawą.

2.Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

  1. publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej,

  2. publikacji na stronach internetowych,

  3. komunikatów, obwieszczeń, ogłoszeń prasowych,

  4. wglądu do Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich,

  5. wywieszania w miejscach wyznaczonych (słupy ogłoszeniowe, tablice ogłoszeń urzędu, oraz tablice ogłoszeń sołectw),

  6. udostępniania materiałów dokumentujących posiedzenia organów gminy,

  7. ustnie lub pisemnie.

3.Udostępnienie informacji publicznej, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, następuje na wniosek oraz w sposób i w formie wskazanej przez wnioskodawcę. Wzór wniosku przedstawia załącznik do zarządzenia.

4.Wnioski o udzielenie informacji publicznej składane są w sekretariacie Urzędu Miejskiego, gdzie prowadzony jest rejestr wniosków i udzielonych informacji.

§ 2.1. Realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymagającej przekształcenia informacji w sposób wskazany we wniosku i powodującej poniesienie dodatkowych kosztów następuje po wniesieniu opłaty.

2.Opłata za wykonanie :

1)jednej strony kserokopii dokumentu formatu A-4 wynosi 0,30 zł brutto,

2) jednej strony kserokopii dokumentu formatu A-3 wynosi 0,60 zł brutto,

3) jednej strony opracowania analitycznego, przepisania tekstu wynosi 10,00

brutto,

4) kopiowanie dokumentu na nośnik magnetyczny wynosi - 5,00 zł brutto,

5) skanowanie jednej strony dokumentu wynosi 8,00 zł brutto.

3.Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego przed wykonaniem czynności materialno-technicznych i przedkłada merytorycznemu pracownikowi komórki organizacyjnej udostępniającej informację.

§ 3.Wykonanie kserokopii udostępnianych dokumentów wymaga potwierdzenia ich zgodności z kopią przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.

§ 4. Odpowiedzialność za udostępnienie informacji publicznych ponoszą kierownicy wydziałów, którzy w uzasadnionych przypadkach są zobowiązani do zasięgnięcia opinii prawnej.

§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy Pyrzyce.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 369/2005

Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2005r

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r (Dz.U.112 poz.1198) zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej.

1.Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko ..................................................................................

Adres ..................................................................................................

Nr telefonu..........................................................................................

2.Zakres informacji:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

3.Sposób udostępnienia informacji: (podkreślić właściwe)

 1. dostęp do przeglądania informacji w urzędzie,

 2. kserokopia,

 3. na nośniku informatycznym (dyskietka, płyta CD),

4.Forma przekazania informacji:

 1. listownie na adres..................................................................................

 2. odbiór osobisty......................................................................................

 3. faksem lub pocztą elektroniczną...........................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.883 z późn.zm.).

....................................................

data ,podpis

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 10:15:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 10:15:30