Zarządzenie Nr 370/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na "Logo Miasta Pyrzyce"


Zarządzenie Nr 370/05
Burmistrza Pyrzyc

z dnia 24 lutego 2005 r.


w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na "Logo Miasta Pyrzyce"


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:


§ 1.
Wznawiam konkurs na wykonanie projektu pn. „Logo Miasta Pyrzyce” i zatwierdzam regulamin konkursu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzania.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Specjaliście ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą UM w Pyrzycach


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik do

Zarządzenia nr 370/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 24 lutego 2005 r.

Regulamin konkursu:

Organizator :

Burmistrz Pyrzyc

§ 1

Burmistrz Pyrzyc wznawia zaproszenie do udziału w otwartym konkursie na wykonanie projektu „Logo Miasta Pyrzyce”

§ 2

Celem konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu, który stanie się wizytówką i symbolem Pyrzyc

 1. logo - znaku graficznego -określającego charakter miasta Pyrzyce

§ 3

Projekty powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania (na drukach firmowych, wizytówkach, bilbordach, banerach, reklamach świetlnych, gadżetach, pucharach, medalach oraz prezentacji w formie przestrzennej).

§ 4

Warunki uczestnictwa

1) Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w konkursie zapraszamy:

artystów plastyków jak i nieprofesjonalistów oraz uczniów i studentów.

2) Projekty mogą być realizowane indywidualnie oraz zespołowo.

 1. Każdy uczestnik może przedstawić dowolną ilość projektów.

 2. Format A4, technika prac zależy od zgłaszającego projekt.

 3. Do każdego projektu należy dołączyć dane autora (imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu).

§ 5

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Projekty należy dostarczyć osobiście do sekretariatu UM w Pyrzycach lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Pyrzycach z dopiskiem na kopercie „Logo Miasta Pyrzyce” do 30 kwietnia 2005r.

 2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

§ 6

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzcy konkursu zadecyduje powołana specjalnie
  w tym celu Komisja Konkursowa.

 2. Komisję powołuje Organizator.

 3. Organizator przewiduje nagrody za najlepsze i najciekawsze projekty.

 4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.

 5. Projekty prac konkursowych zostaną przedstawione na stronie internetowej miasta.

 6. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie, telefonicznie lub mailem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 10:16:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 10:16:28