Zarządzenie Nr 376 /2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 376 /2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 15 marca 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 406 823zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 406 823zł

w tym:

Dział 750 Administracja Publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 13 300zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę 13 300zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13 300zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 382 505zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 5 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 5 000zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

do szkół - Urząd Miejski o kwotę 298 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 298 000zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli - Urząd Miejski o kwotę 60 100zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 60 100zł

rozdział 80195 Pozostała działalność

- Urząd Miejski o kwotę 19 405zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 19 405zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 18zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby o kwotę 18zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 18zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 11 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej- OsiR o kwotę 5 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu o kwotę 6 000zł

§2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6 000zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 406 823zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 406 823zł

w tym:

Dział 750 Administracja Publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 13 300zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę 13 300zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500zł

§4350 opłaty za usługi internetowe o kwotę 12 800zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 382 505zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - UM o kwotę 19 405zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 18 703zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 702zł

rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 5 000zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000zł

§4350 opłaty za usługi internetowe o kwotę 1 000zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

do szkół - ZUT o kwotę 298 000zł

§4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 169 067zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 976zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 143zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 67 512zł

§4260 zakup energii o kwotę 6 800zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 2 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 921zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 7 615zł

§4440 odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych o kwotę 6 966zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli- szkoły, przedszkola o kwotę 60 100zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 560zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 41 186zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 11 323zł

§2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego o kwotę 7 031zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego - Urząd Miejski o kwotę 18zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby o kwotę 18zł

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych o kwotę 18zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 11 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej- OSIR o kwotę 5 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 000zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu - Urząd Miejski o kwotę 6 000zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 000zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Zmniejszenia

Dział 801 rozdz.80146 - UM

§4300 60 100

Zwiększenia

Rozdz.80146

Szkoły, gimnazjum

§

SP-2

P-ce

SP Okunica

SP

Brzesko

SP Mielęcin

SP

Żabów

Gimnazjum

Razem

4210

60

400

100

0

560

4300

13 641

2 297

2 100

2 600

4 300

16 248

41 186

4410

7 500

400

359

200

1 564

1 300

11 323

Razem

21 141

2 757

2 859

2 800

5 964

17 548

53 069

Rozdział 80146

Przedszkola

§

PP-3 P-ce

PP-4 P-ce

PP Brzezin

PP Żabów

Razem

2650

2 483

2 377

959

1212

7 031

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 11:10:53