Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 385/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 kwietnia 2005r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


ZARZĄDZENIE NR 385/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 12 kwietnia 2005r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38 oraz art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządziła: J. Dobiszewska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 385/2005

z dnia 12 kwietnia 2005r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 ( II piętro ).

godz. 10°°

 • działka niezabudowana numer 492/3 o powierzchni 0,2712 ha,

położona w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej -

cena wywoławcza działki 53.047 zł Wadium wynosi 5.500,- zł.

Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową.

Do ustalonej w przetargu ceny zbycia działki nr 492/3, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U.nr 54, poz. 535), zostanie doliczony podatek w wysokości 22%.

godz. 1040

 • działka rolna numer 130/34 o powierzchni 7,00 ha,

położona w obrębie numer 3 miasta Pyrzyce -

wartość działki 71.575 zł. Wadium wynosi 7.200,- zł.

Działka stanowi grunty rolne przeznaczone pod uprawy warzywnicze szklarniowe z wykorzystaniem ciepła geotermalnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce w terminie do 9 maja 2005 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700- 1500.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 385/2005

z dnia 12 kwietnia 2005r.

Regulamin

Ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem przetargu są działki:

 • niezabudowana numer 492/3 o powierzchni 0,2712 ha, położona w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ul. Staromiejskiej,

 • niezabudowana działka rolna numer 130/34 o powierzchni 7,00 ha, położona w obrębie numer 3 miasta Pyrzyce,

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce do dnia 9 maja 2005r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

13. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:35:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:35:31