Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE OPiZ Nr 386/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Premiowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczyc


ZARZĄDZENIE OPiZ Nr 386/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 15 kwietnia 2005r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Premiowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33 poz. 264z późn. zm) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania Regulamin Premiowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Regulaminu Premiowania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach obowiązujący od dnia 01 listopada 1995r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Kazimierz Lipiński

R E G U L A M I N

premiowania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi

§ 1

 1. Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33 poz. 264 z późn. zm.) tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 2. Wysokość funduszu premiowego ustala się w wysokości do 40 % planowanego funduszu płac na wynagrodzenia zasadnicze.

§ 2

 1. Pracownicy objęci funduszem premiowym mogą otrzymać premię za efektywnie przepracowany czas pracy wówczas, gdy z wnioskiem o jej przyznanie wystąpi osoba wymieniona w pkt. 3 a i b. Brak wniosku wyklucza przyznanie premii.

 2. Jako zadanie premiowe, stanowiące kryterium premiowania przyjmuje się w szczególności:

  1. terminowe, prawidłowe wykonywanie obowiązków i zadań zleconych do wykonania,

  2. dbałość o powierzone mienie i narzędzia pracy, jego trwałość i zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą,

  3. przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

  4. przestrzeganie dyscypliny pracy,

  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 3. Zadania premiowe ustalają:

  1. dla pracowników obsługi Urzędu - Sekretarz Gminy,

  2. dla kierowców Ochotniczej Straży Pożarnej - Kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych.

§ 3

   1. Premia indywidualna nie może być przyznana w przypadku:

 1. opuszczenie bez usprawiedliwienia chociażby jednego dnia pracy w miesiącu,

 2. spożywanie alkoholu w pracy,

 3. świadczenie pracy w stanie po spożyciu alkoholu,

 4. rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 kodeksu pracy,

 5. ukarania karą upomnienia w danym miesiącu,

 6. ukarania karą nagany, pracownik pozbawiony jest premii przez okres 3 m-cy.

   1. Premia indywidualna ulega obniżeniu za:

 1. każde spóźnienie się do pracy lub wcześniejsze samowolne opuszczenie miejsca pracy - o 10% możliwej premii,

 2. nie wykonanie pracy w określonym terminie - o 15% możliwej premii,

 3. nienależyte, stwierdzone na piśmie wykonanie pracy - o 20% możliwej premii,

 4. brak dbałości o powierzone mienie i narzędzia pracy - o 25% możliwej premii,

   1. Niewykorzystany z przyczyn, o których mowa wyżej, fundusz premiowy, zostaje przeznaczony na fundusz płac.

§ 4

   1. Premię wypłacana będzie do 10 następnego miesiąca.

   2. Podstawą wypłacenia premii jest wniosek, złożony do ostatniego dnia każdego miesiąca, zatwierdzony przez Burmistrza Pyrzyc.

§5

W przypadku pozbawienia pracownika premii w części lub w całości za przewinienia określone w § 3 pracownikowi przysługuje prawo wniesienie odwołania do Burmistrza w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o nie przyznaniu premii.

§ 6

Pracodawca powiadamia pracownika na piśmie o przyjęciu odwołania lub jego odrzuceniu.

§ 7

Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 8

Traci moc Regulamin premiowania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 01 listopada 1995r.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2005r.

Burmistrz Pyrzyc

(-) Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-06-2005 07:51:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-06-2005 07:51:33