Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 390/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączno


Zarządzenie Nr 390/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 kwietnia 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik Nr 2, na wyłączność do wykonywania przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr /2005

Burmistrza Pyrzyc

Z dnia ......................................

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091/ 570-12-06

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyłączność do wykonywania przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Beata Wiwała, tel. 091/ 570-12-06, pok. 149 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i 2 i art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można pobierać w pokoju nr 149, I piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub ze strony internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, I piętro pokój nr 133 (sekretariat) do dnia 12.05.2005r. do godz. 1100

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, sala nr 130 (USC) I piętro, termin: 12.05.2005r. godz. 1130

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr .........

Burmistrza Pyrzyc

z dnia ............................. .

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

Zamawiający:

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, telefon 091/ 570-12-06, fax 091/ 5700-154

Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wyłączność do wykonywania przeglądów i konserwacji hydrantów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce:

 1. Przedszkole w: Żabowie, Brzezinie, Nr 4 w Pyrzycach, Nr 3 w Pyrzycach,

 2. Szkoły Podstawowe w: Mielęcinie (budynek w Mielęcinie i Krzemlinie), Brzesku, Okunicy, Żabowie (budynek w Żabowie i Ryszewku), Nr 2 w Pyrzycach,

 3. Pyrzycka Biblioteka Publiczna w Pyrzycach z filiami w: Brzesku, Okunicy, Mielęcinie, osiedle Słoneczne „Sady”, Krzemlinie, Żabowie,

 4. Pyrzycki Dom Kultury w Pyrzycach,

 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach,

 6. Sale i świetlice komunalne w: Obrominie, Okunicy, Stróżewie, Nieborowie, Rzepnowie, Letninie (klub i sala), Pstrowicach, Turzu, Brzesku, Mielęcinie (sala i klub), Mechowie,

 7. Urząd Miejski w Pyrzycach.

Przetarg przeprowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

Wykaz jednostek oraz gaśnic i hydrantów znajduje się w załączniku do specyfikacji.

Ilość oraz rodzaj gaśnic i hydrantów może nieznacznie odbiegać od podanego w załączniku zestawienia.

Termin realizacji:

SUKCESYWNIE - ZGODNIE Z WYMOGAMI W LATACH 2005-2007

UMOWA ZOSTANIE ZAWARTA NA OKRES 3 LAT PRZEZ DYREKTORÓW POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Przedmiotem przetargu jest cena całkowita na wykonanie w/w prac, podana z uwzględnieniem podatku Vat.

Oferta winna zawierać:

 1. Nazwę i dokładny adres oferenta,

 2. Ceny poszczególnych usług w rozbiciu na: regenerację poszczególnych typów gaśnic i hydrantów, modernizację oraz przegląd (koszt transportu wliczony w cenę usług),

 3. Cenę całkowitą za wykonanie prac podając cenę netto, obowiązujący podatek Vat oraz cenę brutto,

 4. Podane ceny jednostkowe są niezmienne i będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy,

 5. Informacje o okresie, na jaki gaśnice otrzymają aktualizację ważności,

 6. Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

 7. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, określonymi w ogłoszeniu oraz niniejszą specyfikacją i przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń,

 8. Każda strona oferty winna być podpisana przez oferenta,

 9. Kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem, potwierdzająca uprawnienia do wykonywania w/w prac.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej podwójnej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej, do terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna odporna na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych oferenta zaadresowana na adres Zamawiającego, opisana wyłącznie według wzoru j.n.

Gmina Pyrzyce

74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

„Wykonywanie przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów”

Nie otwierać przed dniem 12.05.2005r.

Koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona pełnymi danymi oferenta (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana „Wykonywanie przeglądów i regeneracji gaśnic oraz badań, przeglądów i konserwacji hydrantów”.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, pokój nr 133 I piętro (sekretariat) w terminie do dnia 12.05.2005r. do godz. 1100

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

Zapłata za wykonane usługi będzie dokonywana z budżetu danej placówki, w której było wykonane badanie w terminie 1 miesiąca od wystawienia faktury, jednakże w przypadku opóźnienia wpływów do budżetu, zapłata faktury może nastąpić w terminie późniejszym (do 3 m-cy) bez naliczania przez wykonawcę odsetek i kar za zwłokę.

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE OFERENTA

....................................................................................................................................................

...........................................................................................................

/nazwa i adres Oferenta, imię i nazwisko osoby podpisującej oświadczenie/

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki ubiegania się o zamówienie dotyczącego postępowania w sprawie:

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. i:

 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności gospodarczej.

 1. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 1. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

..........................................................

podpis osoby/osób/ upoważnionej

Załącznik do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia

Sprzęt gaśniczy w gminnych jednostkach organizacyjnych

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Za__cznik_do_Specyfikacji_zarz390.2005.doc (DOC, 64KB) 2005-05-25 12:44:31 183 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:44:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:44:31