Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 394/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 26-29 maja 2005r


Zarządzenie Nr 394/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 26-29 maja 2005r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć treść ogłoszenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na zorganizowanie kiermaszu handlowego w Pyrzycach w dniach 26-29 maja 2005r. na ulicy Kilińskiego zgodnie z planem miejsca kiermaszu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

  1. Wyłonienie organizatora Kiermaszu powierza się Komisji Przetargowej Urzędu Miejskiego.

  1. Zadaniem komisji jest wyłonienie podmiotu, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę ze względu na cenę i spełni warunki zorganizowania kiermaszu zwarte w regulaminie przetargu.

  2. Ustala się cenę wywoławczą w wysokości 10.000 zł (netto) plus podatek VAT 22%.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 394/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 kwietnia 2005r.

Burmistrz Pyrzyc

ogłasza

ustny przetarg nieograniczony

na organizację Kiermaszu Handlowego

w Pyrzycach

w dniach 26-29.05.2005r.

Przetarg jest ustny nieograniczony. Komisja wyłoni kandydata, który zaoferuje najwyższą cenę i zorganizuje kiermasz handlowy zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie przetargu.

Cenę wywoławczą ustala się na kwotę w wysokości 10.000 zł netto + 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu ................. maja 2005 r. w sali nr 130 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach o godz. 9.30.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do okazania Komisji dowodu wpłaty wadium w wysokości 1.220 zł.

Wadium przepada w przypadku nie podpisania umowy przez wygrywającego.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia nr 394/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 kwietnia 2005r.

REGULAMIN

ustnego przetargu nieograniczonego

na organizację

Kiermaszu Handlowego

w Pyrzycach w dniach 26-29.05.2005r

  1. W przetargu mają prawo udziału osoby prawne i fizyczne.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.220 zł w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto nr 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 w terminie do dnia 13 maja br.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie przed komisją oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i w przypadku jego wygrania spełnienia warunków zorganizowania kiermaszu zawartych w regulaminie.

  2. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do:

1) organizacji ogródka gastronomicznego poprzez ustawienie estetycznego, ciągłego ogrodzenia z jednym wejściem od strony Urzędu Miejskiego i ulicy Kilińskiego, w którym zapewni miejsca konsumenckie; wraz z jego zabezpieczeniem

2) organizacji różnych punktów sprzedaży artykułów spożywczych;

3) organizacji punktów sprzedaży różnych artykułów przemysłowych;

4) ustawienia urządzeń rekreacyjnych dla dzieci;

5) sprzedaży wszelkich napojów w naczyniach plastikowych lub opakowaniach kartonowych;

6) zabezpieczenia obsługi przygotowującej i wydającej dania i potrawy odpowiednio przeszkolonej, posiadającej wymagane aktualne badania lekarskie, ubranej w estetyczne stroje;

7) zabezpieczenia terenu pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego, zabezpieczenie punktów handlowych w gaśnice proszkowe minimum 2kg;

8) codziennego utrzymania porządku, generalnego sprzątania terenu po imprezie oraz zabezpieczenie pojemników i stały wywóz odpadów;

9) przygotowania niezbędnych przyłączy energetycznych dla handlujących ora stały nadzór techniczny podczas trwania kiermaszu;

10) ochrony terenu kiermaszu po zamknięciu stoisk handlowych;

11) prowadzić działalność handlową wg następującego harmonogramu:

26.05.2005 - godz.15.00 - 22.00

27.05.2005 - godz. 9.00 - 01.00 dnia następnego

28.05.2005 - godz. 9.00 - 02.00 dnia następnego

29.05.2005 - godz. 9.00 - 20.00

12) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz.1231 z późn. zm.)

  1. Koszty energii, zużycia wody oraz odprowadzania ścieków zostaną uregulowane odrębnie.

  2. Gmina zapewni Organizatorowi:

1) dostęp do dwóch szafek energetycznych o mocy ogólnej 2 x 10 kW,

2) wyłączenie z ruchu kołowego (poza pojazdami z upoważnieniem organizatora) ul. Kilińskiego, ustawienie barier oraz służb porządkowych przy nich,

3) dla osób, które będą prowadzić działalność handlową dostęp do wody pitnej, toalet usytuowanych w Urzędzie Miejskim;

4) płatne toalety dla uczestników kiermaszu usytuowane przy Urzędzie Miejskim.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jedna jeden z przystępujących do przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej o 1 %.

8.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet należności. Wadia osób, które nie wygrały przetargu zostaną zwrócone w ciągu 3 dni po przetargu.

9.Wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie 7 dni po odbyciu przetargu.

10.Wygrywający zobowiązany jest do zapłaty należności ustalonej w przetargu w dniu podpisania umowy.

11.Gmina Pyrzyce zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadku niedotrzymania warunków umowy bez zwrotu wpłaconej należności.

12.Przetarg może być odwołany bez podania przyczyny.

13.Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Janusz Kaźmierczak kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, pl. Ratuszowy 1 tel. (091) 5793 258.

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 394/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 29 kwietnia 2005

.....................................................

Nazwisko i imię /nazwa firmy-pieczęć

.............................................................

Adres

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem przetargu oraz w przypadku jego wygrania zobowiązuję się spełnienia warunków zorganizowania kiermaszu oraz pozostałych warunków zawartych w Regulaminie przetargu.

..............................................................

czytelny podpis przystępującego do przetargu

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:51:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-05-2005 12:51:58