ZARZĄDZENIE NR 396/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 maja 2005r.


ZARZĄDZENIE NR 396/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 12 maja 2005r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.37 ust. 1, art. 38, oraz. art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr /2005

z dnia maja 2005 roku

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 ( II piętro ).

Lp.

Numer działki

Powierzchnia

działki

Adres

Numer księgi wieczystej

Przeznaczenie

Cena

Wadium

Minimalna wysokość postąpienia

Godzina przetargu

1.

223/1

0,1554 ha

Nieborowo gmina Pyrzyce

brak

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z możliwością lokalizacji usług towarzyszących (nieuciążliwych) oraz budynków gospodarczych, garaży, itp.

11.655 zł

1.200 zł

200 zł

1000

2.

87/4

0,1097 ha

Turze gmina Pyrzyce

11453

Zabudowa usługowa w zakresie usług nieuciążliwych z możli-wością lokalizacji funkcji obsługi ruchu turystycznego. Dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej.

11.189 zł

1.200 zł

200 zł

1100

Do ustalonych w przetargu cen zbycia działek, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U.nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce w terminie do 13 czerwca 2005 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700- 1500.

Sporządziła: J. Dobiszewska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr /2005

z dnia ......... maja 2005 roku

Regulamin

Ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W przetargu mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem przetargu są działki:

 • niezabudowana nr 223/1 o powierzchni 0,1554 ha, położona w obrębie Nieborowo gmina Pyrzyce,

 • niezabudowana numer 87/4 o powierzchni 0,1097 ha, położona w obrębie Turze gmina Pyrzyce.

 1. Przetarg wygrywa ten uczestnik, który zgłosi najwyższą cenę działki.

 2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej działki z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych.

 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce do dnia 13 czerwca 2005r.

 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot wadium, data i podpis".

 6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

 7. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

 8. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

 9. Uczestnik, który wygrał przetarg nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 10. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

13.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-08-2005 11:58:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-08-2005 11:58:44