Zarządzenie Nr 398/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie 


Zarządzenie Nr 398/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 maja 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie „projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Pyrzycach”.

Na podstawie art.30. ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie „projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Pyrzycach”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 398/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 12 maja 2005r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. 091 - 570 - 00 - 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

„Projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

Rozpoczęcie: 06.06.2005r. Zakończenie: 22.07.2005r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska - Gidyńska tel. 091/570-00-89 i Marlena Stempień, tel.091/570-12-47, pok. Nr 261, II piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. Nr 133, do dnia 2005-05-30, do godz. 930.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2005-05-30, o godz.1000 .

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - cena 15,00 zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia

Nr ..........................................

Burmistrza Pyrzyc

z dnia .....................................

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Pyrzycach.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1,

74-200 Pyrzyce.

I. INFORMACJE O WARUNKACH PRZETARGU.

 1. Przedmiot zamówienia.

Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Pyrzycach.

 1. Tryb zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

 1. Zakres zamówienia.

Wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Pyrzycach.

 1. Wykonanie wtórnika do celów projektowych

 2. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A

 3. Uzyskanie decyzji o budowie oświetlenia ulicznego (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w posiadaniu Zamawiającego Nr decyzji 5/2005 z dnia 2005-04-27).

 4. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowych.

4. Podstawa prawna wykonania zamówienia.

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz.177 z póżn. zmianami).

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 203, poz.2016 z póżn. zmianami)

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie: 06.06.2005r. zakończenie: 22.07.2005r.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Przygotowanie materiałów ofertowych.

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i dokładny adres oferenta,

 2. termin rozpoczęcia i zakończenia prac licząc od momentu podpisania umowy,

 3. ogólną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego cyfrowo i słownie - netto , plus należny podatek VAT,

 4. warunki płatności,

 1. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III niniejszej Specyfikacji.

 2. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez oferenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela.

III OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

1. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy o prawie zamówień publicznych.

2. Oświadczenie, że oferent nie znajduje się w trakcie postępowania likwidacyjnego,

ani też nie została ogłoszona upadłość.

3. Oświadczenie, że oferent w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o wyborze.

4. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy o prawie zamówień publicznych.

5. Informacja o wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat pracach projektowych o profilu podobnym do przedmiotowego z podaniem lokalizacji.

6. Oświadczenie, że oferent jest podatnikiem podatku VAT.

7. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do projektowania (kserokopie)

8. Zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego (kserokopia).

IV. INNE INFORMACJE.

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą oferenci.

 2. Zaleca się oferentom dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy.

 3. Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz ustawa - prawo budowlane.

V. PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONY DO

BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.

Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są Izabela Kozłowska - Gidyńska tel. 091/570-00-89 i Marlena Stempień, tel.091/570-12-47, pok. Nr 261, II piętro.

VI. SKŁADANIE OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej podwójnej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej, do terminu otwarcia ofert.

  1. Koperta zewnętrzna odporna na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych oferenta, zaadresowana na adres Zamawiającego opisana wyłącznie według wzoru j.n.:

Gmina Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Pyrzycach”.

Nie otwierać przed dniem 2005-05-30.

  1. Koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona pełnymi danymi oferenta (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego ul. Rolnej w Pyrzycach”. Nie otwierać przed dniem 2005-05-30.

  1. Oferta musi być złożona w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, do dnia 2005-05-30 do godz. 930 w sekretariacie, I piętro, pokój nr 133.

 1. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VII. OTWARCIE I OCENA OFERT.

1. Komisja Przetargowa.

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2005-05-30 o godz.1000 w siedzibie Zamawiającego, w sali 282, II piętro.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty - kryterium cena - waga 100%

3.1. Sposób oceny i wyboru ofert.

Kryterium - cena waga: 100%

cena netto najtańszej oferty

-------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 % = max. do 100 pkt.

cena netto wg danego Oferenta

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

 1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA S.A. z dnia 24 lutego 2005r. Nr RE04/139/2005.

 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr decyzji 5/2005 z dnia 2005-04-27

 3. Projekt umowy o prace projektowe.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 30-05-2005 13:49:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 30-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 30-05-2005 13:49:46