Zarządzenie Nr 405/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 405/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 36 000zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 20 000zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 16 000zł

w tym:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 8 000zł

rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 8 000zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 8 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie -

Urząd Miejski o kwotę 20 000zł

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 12 000zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami o kwotę 12 000zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 8 000zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych

gminom ustawami o kwotę 8 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - Urząd

Miejski o kwotę 8 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej o kwotę 8 000zł

§2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu

województwa na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień/umów/ między j.s.t o kwotę 8 000zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 36 000zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 20 000zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 16 000zł

w tym:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa - Urząd Miejski o kwotę 8 000zł

rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 8 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie -

Urząd Miejski - zad.zlecone o kwotę 20 000zł

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 12 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 12 000zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 8 000zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 600zł

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 2 400zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 8 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - OsiR o kwotę 8 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 8 000zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 28 992 413zł

- dochody na zadania własne 24 887 950zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 4 104 463zł

Wydatki ogółem 31 630 340zł

- wydatki na zadania własne 27 525 877zł

- wydatki na zadania zlecone 4 104 463zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 12:21:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 12:21:22