Zarządzenie Nr 406/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2005r.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 406/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej

w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 440 971zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 440 971zł

w tym:

Dział 750 Administracja Publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 2 000

Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę 2 000zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 2 000zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 5 000zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności

budżetowych o kwotę 5 000zł

§4100 wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne o kwotę 5 000zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 432 071zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- UM, szkoły o kwotę 34 731zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 34 731zł

Rozdział 80104 Przedszkola- szkoły o kwotę 391 340zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeń o kwotę 13 137zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 268 454zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 19 630zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 54 016zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 353zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 887zł

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 8 071zł

§4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400zł

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych o kwotę 17 992zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- ZUT o kwotę 4 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 4 000zł

rozdział 80195 Pozostała działalność -UM o kwotę 2 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 1 100zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 1 100zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 100zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport-

Urząd Miejski o kwotę 800zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 440 971zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 440 971zł

w tym:

Dział 750 Administracja Publiczna -

Urząd Miejski o kwotę 2 000zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin o kwotę 2 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 2 000zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 5 000zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności

budżetowych o kwotę 5 000zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 350zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 650zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 432 071zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 34 731zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 447zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 523zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 208zł

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 19 822zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 4 731zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych - szkoły o kwotę 391 340zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeń o kwotę 13 137zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 268 454zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 19 630zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 54 016zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 7 353zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 887zł

§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek o kwotę 8 071zł

§4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400zł

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych o kwotę 17 992zł

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół- ZUT o kwotę 4 000zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500zł

rozdział 80195 Pozostała działalność - UM o kwotę 2 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 1 100zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 1 100zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 100zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 800zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 800zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Zmniejszenia

Dział 801 rozdz.80101 - 30 000zł Urząd Miejski

§4300 30 000

rozdział 80104 Przedszkola - szkoły podstawowe - 391 340

§

SP Żabów

SP

Mielęcin

SP Brzesko

SP-2

Pyrzyce

Razem

3020

3 100

6 150

3 187

700

13 137

4010

27 435

49 587

31 258

160 174

268 454

4040

2 110

4 230

1 782

11 508

19 630

4110

5 900

10 713

6 517

30 886

54 016

4120

800

1 459

888

4 206

7 353

4210

.

500

0

1 387

1 887

4240

443

887

1 741

5 000

8071

4280

.

.

0

400

400

4410

.

.

200

200

400

4440

1 946

3 892

2 043

10 111

17 992

Razem

41 734

77 418

47 616

224 572

391 340

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - szkoły 4 731

§

SP

P-ce

SP

Brzesko

SP

Mielęcin

SP

Okunica

SP

Żabów

Razem

4300

600

1 600

600

850

1 081

4 731

Razem

600

1 600

600

850

1 081

4 731

Zwiększenia

Dział 801 rozdział 80101 - Szkoły podstawowe -szkoły

§

SP Żabów

SP Mielęcin

SP Brzesko

SP Okunica

SP -2 Pyrzyce

Razem

4010

1 368

1 647

732

732

3 968

8 447

4110

248

297

132

132

714

1 523

4120

34

40

18

18

98

208

4240

2 325

1 374

1 902

1 268

12 953

19 822

4350

1 081

600

1 600

850

600

4 731

Razem

5 056

3 958

4 384

3 000

18 333

34 731

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 391 340zł

§

SP Żabów

SP

Mielęcin

SP Brzesko

SP-2

Pyrzyce

Razem

3020

3 100

6 150

3 187

700

13 137

4010

27 435

49 587

31 258

160 174

268 454

4040

2 110

4 230

1 782

11 508

19 630

4110

5 900

10 713

6 517

30 886

54 016

4120

800

1 459

888

4 206

7 353

4210

.

500

0

1 387

1 887

4240

443

887

1 741

5 000

8071

4280

.

.

0

400

400

4410

.

.

200

200

400

4440

1 946

3 892

2 043

10 111

17 992

Razem

41 734

77 418

47 616

224 572

391 340

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-07-2005 12:26:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-07-2005 12:26:58