INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PYRZYCE na dzień 30.10.2004 - do projektu budżetu na 2005r


INFORMACJA O STANIE MIENIA

KOMUNALNEGO GMINY PYRZYCE

na dzień 30.10.2004

Gmina Pyrzyce posiada prawa własności majątku w jednostkach budżetowych, organizacyjnych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury wykazanych w informacji z roku 2003. Nie było zmian.

Majątek rzeczowy gminy ujęty w ewidencji środków trwałych przedstawia się jak poniżej.

Wartość ewidencyjna środków trwałych wynosi:

- wartość inwentarzowa początkowa 64 205 955,96 zł

- wartość umorzona 17 209 310,86 zł

- wartość netto 46 996 645,10 zł

Według klasyfikacji rodzajowej przedstawia się to następująco:

Grupa O - grunty wartość netto - 3 985 922,28 zł

Grupa 1 - budynki wartość netto - 20 365 019,05 zł

Grupa 2 - budowle wartość netto - 21 271 352,42 zł

Grupa 3 - kotły, maszyny wartość netto - 770 486,03 zł

Grupa 4 - maszyny, urz. techniczne wartość netto - 109 932,83 zł

Grupa 5 - maszyny specjalne wartość netto - 25 621,74 zł

Grupa 6 - urz. techniczne wartość netto - 295 768,65 zł

Grupa 7 - środki transportu wartość netto - 121 782,98 zł

Grupa 8 - narzędzia i wyposażenie wartość netto - 50 759,12 zł

Razem 46 996 645,10 zł

W ujęciu szczegółowym wygląda to następująco;

Grunty

Grunty komunalne wydzierżawione, bądź do dalszego zagospodarowania

z terenu miasta;

- grunty orne - 44,89 ha na wartość 229 037,20 zł/ bez zmian/

- sady - 11,84 ha na wartość 49 310,- zł./ bez zmian/

- łąki, pastwiska - 0,70 ha na wartość 2998,- zł / bez zmian/

- lasy - 0 / ubyło 0,35 ha na wartość 1070,40 zł/

- tereny mieszk. - 12,16 ha na wartość 354 497,75 zł / przybyło 0,73 ha

na wartość - 22 388,20 zł, ubyło 0,11 ha na wartość 2 818,70 zł/

- tereny przemysłowe - 2,5 ha na wartość 19 276,- zł / bez zmian/

- tereny zabudowane inne - 19,19 ha na wartość 367 994,79 zł /przybyło

0,28 ha na wartość 13 900,- zł, ubyło 2,92 ha na wartość 15 945,44 zł/

- zurbanizowane tereny niezabudowane - 12,23 ha na wartość 420 239,32zł

/ ubyło 1,33 ha na wartość 44 398,07 zł/

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 15,44 ha na wartość 96 108,18 zł

/przybyło 0,0028 ha na wartość 600,- zł/

- tereny różne - 32,16 ha na wartość 142 515,60 zł/ ubyło 0,32 ha na

wartość - 1 929,- zł/

- nieużytki - 0,12 ha na wartość 720,80 zł / bez zmian/

- wody - 14,8 ha na wartość 45 280,- zł / bez zmian/

z terenu wiejskiego;

- grunty orne - 10,97 ha na wartość 54 365,25 zł/ przybyło 4,23 ha na wartość

26 301,-zł/

- pastwiska - 1,5 ha na wartość 3 775,-zł/ bez zmian/

- lasy - 33,41 ha na wartość 135 364,02 zł/ bez zmian/

- grunty zadrzewione i zakrzewione - 15,55 ha na wartość 71 020,- zł/ bez zmian/

- tereny mieszkaniowe- 17,22 ha na wartość 144 219,31 zł /przybyło 0,31 ha

na wartość 3 000,- zł , ubyło 1,27 ha na wartość 6 140,30 zł/

- tereny przemysłowe - 0,45 ha na wartość 9 640,- zł/ bez zmian/

- tereny zabudowane inne - 24,38 ha na wartość 147 422,47 zł / przybyło

1,84 ha na wartość 8 664,- zł /

- zurbanizowane tereny niezabudowane - 2,16 ha na wartość 11 252,60 zł

/ ubyło 0,34 ha na wartość 1 410,- zł/

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 9,58 ha na wartość 63 558,40 zł

/ przybyło 0,02 ha na wartość 200,- zł/

- użytki kopalne - 1,8 ha na wartość 9 770,-zł/ bez zmian/

- tereny różne - 16,32 ha na wartość 101 315,74 zł / przybyło 0,18 ha

na wartość 900,- zł/

- wody- 0,71 ha na wartość 1 775,- zł / bez zmian /

- grunty pod drogami miasto i wieś - 349,89 ha na wartość 1 504 466,85 zł

/ przybyło 10,28 ha na wartość 60 411,05 zł , ubyło o,o3 ha na wartość

564,-zł/

w tym gmina użytkuje wieczyście - 0,50 ha na wartość 49 931,30 zł.

/ działka pod byłym hotelem robotniczym - ul. Kościuszki

działka pod budynkiem mieszkalnym naucz. przy RCKU-ul. Młodych Techników/

W ewidencji pozabilansowej są działki będące w wieczystym użytkowaniu

osób fizycznych / 749 działek/.

Budynki i budowle

Gmina zarządza;

- obiektami kulturalnymi / budynkiem Pyrzyckiego Domu Kultury, budynkiem

biblioteki i budynkami świetlic wiejskich/,

- budynkami i budowlami oświatowymi/ budynki gimnazjum, szkół

podstawowych i przedszkoli/,

- obiektami Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- budynkami i budowlami ochotniczych straż pożarnych,

- budynkami Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

- domem przedpogrzebowym,

-budynkami przejętymi od zakładów pracy i od Agenci Nieruchomości Rolnej O.T Szczecin,

- pozostałymi budowlami przejętymi w wyniku komunalizacji/ drogami, placami , chodnikami, oświetleniami ulic, kanalizacjami sanitarnymi i deszczowymi, cmentarzem, studniami, nawierzchniami, ogrodzeniami i innymi budowlami/ oraz zarządza przekazanymi w administrowanie spółce PPM budynkami mieszkalnymi i użytkowymi, w tym;

- budynki objęte wspólnotami mieszkaniowymi

miasto - 67

wieś - 15

- budynki nie objęte wspólnotami mieszkaniowymi

miasto - 18

wieś - 12

Na dzień sporządzenia informacji nie wykupiono 520 lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzedaży

z tego;

miasto - 420 - o pow. użytkowej - 18 877 m2

wieś - 100 - o pow. użytkowej - 4 715m2

Gmina zarządza również budynkami i budowlami przekazanymi w administrowanie;

- Wodociągi Zachodniopomorskie w Goleniowie Spółka z o. o / urządzeniami wodnymi, wodociągami wiejskimi z miejscowości; Krzemlin, Nowielin, Obojno, Rzepnowo, Stróżewo, Karniewo, Obromino, Cielęcin, Okunica, Giżyn, Nieborowo, Ryszewko/.

W okresie 01.11.2003 - 31.10.2004 przyjęto do ewidencji środków trwałych

z inwestycji;

- halę widowiskowo-sportową na wartość 7 654 189,30 zł / pow.całkowita.- 3 711,80m2/

- drogi dojazdowe do hali na wartość 226 606,78 zł/ pow. 2 863,70 m2/

- kanalizację sanitarną przy hali na wartość 45 095,13 zł/ długości - 128,85 m/

- kanalizację deszczową przy hali na wartość 88 965,38 zł /długości - 356,31zł/

- kanalizację deszczową ul. Ciepłownicza, Poznańska , Plac Wolności na wartość -852 800,83 zł / długości - 833 m/

- kanalizację sanitarną Brzesko, Mechowo na wartość 3 574 074,17 zł

- gazyfikację wsi II etap Turze na wartość 7 108 931,89 zł

- sieć gazową Mechowo, Staromiejska, Niepodległości, Rejtana na wartość 134 138,26 zł

- segment C budynek Szk. Podst. Nr 2 Pyrzyce na wartość 56 867,40 zł

- drogę Stróżewo /modernizacja na wartość 64 856,19 zł /

- oświetlenie dróg i placów na wartość 110 473,42 zł / Pyrzyce park, P-ce

ul. Rycerza Przybora, ul. Górna Nowielin, Letnin.

Otrzymano nieodpłatnie - budynek mieszkalny 4 lokale ul.Warszawska 16 na wartość 78 773,- zł.

Otrzymano budynek po byłej bibliotece pedagogicznej na wartość 107 000,-zł/zgodnie z aktem notarialnym/

W roku 2004 - sprzedano sieć gazową / ul. Rejtana , Niepodległości, Staromiejska / o wartości ewidencyjnej 132 064,60 zł i wartości umorzonej 3 476,63 zł

- sprzedano lokale mieszkalne i budynki o wartości ewidencyjnej początkowej 285 097,14 zł i wartości umorzonej - 178 072,05 zł

- rozebrano budynek niemieszkalny/ ul .Głowackiego po byłym Herbapolu/

umorzony w 100%.

Maszyny i urządzenia techniczne

Maszynami i urządzeniami technicznymi w gminie są;

- sprzęt rolniczy typu pługi, sadzarki, siewniki itp. / w radach sołeckich

- zestawy komputerowe, piece i kotły CO / w placówkach urzędu , szkół, przedszkoli/.

Dokupiono 11 zestawów komputerowych wraz z oprzyrządowaniem w Urzędzie Miejskim i 11 zestawów w szkołach podstawowych.

Sprzedano sprzęt rolniczy o wartości inwentarzowej początkowej 18 039,67 zł i wartości umorzonej 18 039,67 zł.

Zlikwidowano fizycznie piec CO o wartości ewidencyjnej początkowej

2 000,- zł i wartości umorzonej 525,15 zł

Zakupiono zbiorniki p/pożarowe na kwotę 3 300,- zł.

Środki transportu

Do środków transportu należą samochody i autobusy służące do przewozu dzieci do szkół, samochody pożarnicze, Ford Transit i Żuk.

Zlikwidowano poprzez fizyczną kasację samochód osobowy typu Polonez i autobus Sanos.

Nieodpłatnie przekazano samochód pożarniczy Żuk.

Otrzymano nieodpłatnie samochód pożarniczy Mercedes 408 i samochód pożarniczy Ford Transit.

Narzędzia i wyposażenie

Zakupiono automat czyszczący na wartość 10 675,- zł

Zlikwidowano poprzez fizyczną kasację zeskok do skoku wzwyż o

wartości ewidencyjnej netto 0

Wartości niematerialne

Na wartości niematerialne składają się oprogramowania komputerowe oraz

prawo autorskie - optymalne pozyskanie ciepła geotermalnego.

wartość inwentarzowa początkowa - 244 493,19 zł

wartość umorzona - 204 994,33 zł

wartość netto - 39 498,86 zł

Majątek gminy ujęty w ewidencji gimnazjum, bibliotece i domu kultury:

wartość netto środków trwałych 1 005 350,30 zł

wartość początkowa wartości niematerialnych 13 777,36 zł

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego za okres 01.11.2003 - 30.10.2004r

Rok 2003 Rok 2004

1/ sprzedaż lokali mieszkalnych - 47 565,97 zł 63 799,10 zł

2/ sprzedaż nieruchomości zabudowanych - 1 070,- zł 303 684,05zł

3/ sprzedaż działek budowlanych - 50 265,30 zł 251 788,30 zł

4 / dochody z tytułu przekształcenia

własności 3 914,30 zł 61 654,06 zł

5/ dochody z tytułu wieczystego użytkowania

gruntu 15 243,95 zł 66 723,02 zł

6/ dochody z dzierżawy i najmu - 69 130,17 zł 274 967,57 zł

7/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności

nieruchomości - 1 933,13 zł 18 274,82 zł

----------------- ----------------

189 122,82 zł 1 040 890,92 zł

Inwestycje

Zadania realizowane w okresie 01.11.03 - 15.10.2004

- modernizacja drogi Stróżewo . Poniesione koszty 64 856,19 zł. Inwestycja

zakończona w 2003 roku. Nakłady ogółem wyniosły - 590 726,21 zł,

- opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej Pyrzyce - Brzesko.

Planowane nakłady 27 000,-zł. Inwestycja nie rozpoczęta,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Narutowicza w Pyrzycach oraz drogi wewnętrznej od ul. Narutowicza przy budynkach 22, 24, 26,,28 do osiedla Pod Lipami.

Planowane nakłady 40 000,- zł. Inwestycja nie rozpoczęta,

- budowa strażnicy w Brzesku. Planowane nakłady 238 000,- zł. Poniesiono koszty 24 061,77 zł,

- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie. Inwestycja zakończona. Spłata zobowiązań rozłożona na raty dla wykonawcy. Planowane nakłady - 1 058 072,- zł. Poniesiono koszty 9 130,68 zł,

- gazyfikacja wsi w gminie II etap. Inwestycja zakończona. Spłata zobowiązań

rozłożona na raty dla wykonawcy. Planowane nakłady - 13 426 058,- zł.

Koszty poniesione - 1 116 517,99 zł,

- sieć gazowa Pyrzyce ul. Młyńska. Planowane nakłady 40 000,- zł. Inwestycja nie rozpoczęta,

- system kanalizacji sanitarnej dla Mechowa, Letnina, Letnin Górne. Planowane

nakłady 4 083 520,- zł. Poniesiono koszty 40 306,52 zł,

- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Poznańskiej, Ciepłowniczej w Pyrzycach, inwestycja zakończona. Planowane nakłady 337 495,- zł. Poniesiono koszty 337 491,80 zł,

- budowa domu kultury. Planowane nakłady 5 350 000,- zł.. Poniesiono koszty

35 603,50 zł. Poniesione nakłady ogółem 2 746 515,96 zł,

- budowa świetlicy Brzezin- Ryszewo. Planowane nakłady 118 000,-zł. Inwestycja nie rozpoczęta,

- budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach i rozbudowa szkoły. Halę sportową oddano do użytku w roku 2004./ koszty patrz budynki i budowle/. Planowane nakłady 13 373 000,- zł. Poniesiono koszty 1 588 794,89 zł,

-kanalizacja sanitarna Pyrzyce. Nie poniesiono kosztów. Poniesione koszty ogółem 113 810,13 zł,

- budynek mieszkalny w Krzemlinie. W stanie surowym/ fundamenty i podpiwniczenie/ wartość nakładów 29 622,- zł. Inwestycja przejęta od Agencji Nieruchomości Rolnych O.T Szczecin. Budynek do zagospodarowania.

Nie poniesiono kosztów.

Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w ;

1/ Geotermii Pyrzyce na wartość 7 705 000,- zł tj. 7 705 jednostek udziałowych

po 1 000,- zł każda,

2/ Spółce Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na wartość 4 000 000,- zl

tj. 80 000 jednostek udziałowych po 50,- zł każda,

3/ Spółce Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego na wartość 20 000,- zł

tj. 200 jednostek udziałowych po 100,- zł każda.

W okresie 01.11.2003 - 30.10.2004 r bez zmian.

Akcje i obligacje

Gmina Pyrzyce wyemitowała poprzez PKO Bank Polski O/Stargard Szczeciński

obligacje na wartość 1 500 000,- zł

seria A na kwotę 800 000,- zł -wykupiona 14.10.2003

siewa B na kwotę 700 000,- zł -14x50 000.-zł termin wykupu 07.11.2004 r.

Akcje gminy ;

Na wartość 5 000.- zł tj. 50 akcji po 100,- zł każda w Zachodnio - Pomorskiej

Agencji Rozwoju Regionalnego Szczecin.

Akcje w Sudecko Pomorskim Towarzystwie Drogowym S.A Jelenia Góra Zlikwidowano 31.12.2003 r.

Mienie przekazane w nieodpłatne użytkowanie

- PZM-ot Szczecin/S Pyrzyce na wartość netto - 11 630,70 zł/ miasteczko ruchu

drogowego w Pyrzycach,

- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Świt” Żabów budynek świetlicy wiejskiej w Żabowie,

- Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „ Eskulap”- budynki

przychodni i część wyposażenia.

Majątek gminy stanowią również pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia / meble, biurka, sprzęt gospodarczy,/ o wartości 1 625 083,17 zł. Całość umorzona w 100% oraz księgozbiory o wartości 369 670,61 zł . Całość również umorzona w 100%.

Gmina użytkuje nieodpłatnie sprzęt obrony cywilnej będący własnością

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wartość 236 433,01 zł oraz posiada książki jako depozyt Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na wartość 6 988,54 zł woluminów 293.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 22-03-2006 11:38:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 22-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 22-03-2006 11:38:39