Zarządzenie Nr 431/2005r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonan


Zarządzenie Nr 431/2005r.

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 01 lipca 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zmianami), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr...............................................

Burmistrza Pyrzyc

z dnia.........................................

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, Tel. (0-91) 570 00 71

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach”

Termin realizacji zamówienia:

Pożądany przez Zamawiającego:

Rozpoczęcie: 27 lipca 2005 r.

Zakończenie: 25 sierpnia 2005 r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska - Gidyńska tel. (0-91) 570 00 89 i Marlena Stempień, tel. (091) 570 12 47, pok. Nr 261, II piętro.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. Nr 133, do dnia 2005-07-19, do godz. 1130.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 2005-07-19, o godz.1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Pyrzyce Nr 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980, wadium w wysokości 1.000,00 zł, najpóźniej do dnia 19.07.2005r. do godz. 11.30, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - cena 10,00 zł netto.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr.............................................

Burmistrza Pyrzyc

z dnia.......................................

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w trybie przetargu nieograniczonego do wartości 60.000,- euro

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc.

Nazwa zamawiającego GMINA PYRZYCE

Ulica, Plac Ratuszowy 1

Kod, miejscowość 74-200 Pyrzyce

Godz. urzędowania 700 - 1500

 1. INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU.

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach.

2. Tryb zamówienia.

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Opis przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia

Wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach.

Zakres prac:

 1. wyrównanie nawierzchni i ułożenie warstwy bitumicznej na odcinku od wjazdu z ul. Wojska Polskiego do posesji nr 5 - ok. 400m2. - wraz z regulacją studni i krawężników,

 2. remont (przełożenie trylinki) na pozostałym odcinku wraz z regulacją studni i kratek oraz krawężników.

  1. Podstawa prawna.

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami).

Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z późn. zmianami)

  1. Termin wykonania

Pożądany przez Zamawiającego:

Rozpoczęcie: 27 lipca 2005 r.

Zakończenie: 25 sierpnia 2005 r.

  1. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 261 II piętro lub drogą pocztową.

  1. Opis warunków udziału w postępowaniu.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

Przygotowanie materiałów ofertowych.

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę i dokładny adres oferenta,

 2. termin rozpoczęcia i zakończenia prac licząc od momentu podpisania umowy,

 3. ogólną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego cyfrowo i słownie - netto , plus należny podatek VAT, osobno dla zakresu A i zakresu B opisanego w części I, pkt 3 SIWZ

 4. warunki płatności,

 1. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale III oraz VIII niniejszej Specyfikacji.

 2. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez oferenta, lub jego upoważnionego przedstawiciela.

III OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

1. Formularz ofertowy zgodnie z załączonym wzorem,

2. Dowód wniesienia wadium,

3. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy o prawie zamówień publicznych.

4. Oświadczenie, że oferent nie znajduje się w trakcie postępowania likwidacyjnego,
ani też nie została ogłoszona upadłość.

5. Oświadczenie, że oferent w wypadku pozytywnego rozstrzygnięcia - wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty powiadomienia go o wyborze.

6. Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy o prawie zamówień publicznych.

7. Oświadczenie, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,

8. Informacja o wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat pracach drogowych o profilu podobnym do przedmiotowego z podaniem lokalizacji.

9. Oświadczenie, że oferent jest podatnikiem podatku VAT.

10. Kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) odpisu z właściwego rejestru
albo kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem składania ofert,

11. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów
rejestrowych,

12. Oświadczenie oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

IV. INNE INFORMACJE.

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą oferenci.

 2. Oferent winien dokonać wizji lokalnej ul. Willowej.

 3. Wszelkie kwestie proceduralne nie ujęte w niniejszej specyfikacji reguluje ustawa - Prawo zamówień publicznych oraz ustawa - Prawo budowlane.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) najpóźniej do dnia 19.07.2005r. do
godz. 11.30.

Wykonawca wnosi wadium w:

 1. pieniądzu, w kasie urzędu lub na konto Bank Pekao S.A. I O/Pyrzyce Nr 46
  1240 3897 1111 0000 4479 9980, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 2. poręczeniach bankowych,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami)

V. PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONY DO

BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z OFERENTAMI.

Ze strony Zamawiającego pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są Izabela Kozłowska - Gidyńska tel. 091/570-00-89 i Marlena Stempień, tel.091/570-12-47, pok. Nr 261, II piętro.

VI. SKŁADANIE OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej podwójnej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie jej treści jako poufnej, do terminu otwarcia ofert.

  1. Koperta zewnętrzna odporna na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona wszelkich oznakowań identyfikacyjnych oferenta, zaadresowana na adres Zamawiającego opisana wyłącznie według wzoru j.n.:

Gmina Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

Wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach.

Nie otwierać przed dniem 2005-07-19.

  1. Koperta wewnętrzna, zawierająca dokumenty ofertowe, oznaczona pełnymi danymi oferenta (nazwa i adres) tak, aby można było odesłać bez otwierania, jeśli wpłynie po terminie, zaadresowana na adres Zamawiającego i oznakowana Wykonanie robót drogowych - remont ul. Willowej w Pyrzycach. Nie otwierać przed dniem 2005-07-19.

  1. Oferta musi być złożona w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, 74-200 Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, do dnia 2005-07-19 do godz. 1130 w sekretariacie, I piętro, pokój nr 133.

 1. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VII. OTWARCIE I OCENA OFERT.

1. Komisja Przetargowa.

Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2005-07-19 o godz.1200 w siedzibie Zamawiającego, w sali 282, II piętro.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty - kryterium cena - waga 100%

3.1. Sposób oceny i wyboru ofert.

Kryterium - cena waga: 100%

cena netto najtańszej oferty

------------------------------------------- x 100 pkt. x 100 % = max. do 100 pkt.

cena netto wg danego Oferenta

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz ofertowy

2. Informacja ogólna o wykonawcy

3. Oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

4. Oświadczenie wykonawcy, że nie zalega z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym

5. Wykaz osób

6. Wykaz robót

7. oświadczenie o udzielonej gwarancji

Plik załącznika poniżej.

Załączniki do pobrania

1 za_.do.zarz.431.2005.doc (DOC, 21KB) 2005-08-09 10:50:52 217 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 09-08-2005 10:50:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 09-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 09-08-2005 10:50:52