Zarządzenie Nr 434/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2005r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 434/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 07 lipca 2005r.

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami.) § 1 pkt 4 uchwały Nr XXXII/371/2001 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla: Pani Iwony Żurawskiej i Pani Anny Kamińskiej ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Teresa Jasińska - przewodniczący(reprezentant organu prowadzącego).

  2. Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

  3. Alina Janił - członek (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach).

  4. Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

  5. Elżbieta Łunkiewicz - Rosół - członek (ekspert z listy MENiS).

 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Jaśków ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Teresa Jasińska - przewodniczący (reprezentant organu prowadzącego).

  2. Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

  3. Marian Pihan - członek (dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach).

  4. Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

  5. Elżbieta Łunkiewicz - Rosół - członek (ekspert z listy MENiS).

 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Stanisławy Terelak ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

 1. Teresa Jasińska - przewodniczący(reprezentant organu prowadzącego).

 2. Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

 3. Marian Pihan - członek (dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach).

 4. Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

 5. Krzysztof Borys - członek (ekspert z listy MENiS).

 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Andżeliki Siepki ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Teresa Jasińska - przewodniczący(reprezentant organu prowadzącego).

  2. Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

  3. Marian Pihan - członek (dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach).

  4. Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

  5. Urszula Nowysz - członek (ekspert z listy MENiS).

 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Beaty Łabigi ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Teresa Jasińska - przewodniczący(reprezentant organu prowadzącego).

  2. Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

  3. Alina Janił - członek (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach).

  4. Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

  5. Edward Skrzyczewski - członek (ekspert z listy MENiS).

 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anny Ćwierzony ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Teresa Jasińska - przewodniczący(reprezentant organu prowadzącego).

  2. Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

  3. Małgorzata Jasion - członek (dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzesku).

  4. Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

  5. Grażyna Liszka - członek (ekspert z listy MENiS).

 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Małgorzaty Zakrzewskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

  1. Teresa Jasińska - przewodniczący(reprezentant organu prowadzącego).

  2. Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

  3. Elżbieta Kępka - członek (dyrektor Przedszkola Publicznego w Brzezinie).

  4. Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

  5. Anna Gołofit - członek (ekspert z listy MENiS).

§ 2

Komisja Egzaminacyjna pracuje w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

  1. Komisje Egzaminacyjne powołane są na czas postępowania egzaminacyjnego.

  2. Za pracę w Komisji Egzaminacyjnej eksperci, o których mowa w § 1 otrzymują wynagrodzenie w wysokości 80 zł brutto od każdej osoby ubiegającej się o mianowanie oraz zwrot kosztów dojazdu.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnych oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Uzasadnienie:

Komisja egzaminacyjna na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla nauczycieli: Pani Iwony Żurawskiej, Anny Kamińskiej, Anny Jaśków, Stanisławy Terelak, Andżeliki Siepki, Beaty Łabigi, Anny Ćwierzony i Małgorzaty Zakrzewskiej została powołana zarządzeniem Burmistrza Pyrzyc.

W dniu 30 czerwca 2004 r. wpłynęły do Urzędu Miejskiego wnioski Pań: Iwony Żurawskiej, Anny Kamińskiej, Anny Jaśków, Stanisławy Terelak, Andżeliki Siepki, Beaty Łabigi, Anny Ćwierzony i Małgorzaty Zakrzewskiej o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela przystępującego do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela należy do obowiązków organu prowadzącego daną szkołę, w tym przypadku, Gminę Pyrzyce.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:41:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-08-2005 12:41:29