ZARZĄDZENIE NR 442/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 5 sierpnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zasad i procedury szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


ZARZĄDZENIE NR 442/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 5 sierpnia 2005r.

w sprawie wprowadzenia zasad i procedury szkoleń pracowników

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Wprowadza się zasady szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiące załącznik Nr 1.

 2. Wprowadza się procedurę szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiącą załącznik Nr 2.

 3. Wzory karty uczestnictwa i zestawienia szkoleń stanowią załączniki

nr 3 i 4.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2005r.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

 • Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 442/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 5 sierpnia 2005r.

 • ZASADY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W PYRZYCACH

§ 1.1. Urząd Miejski w Pyrzycach przykłada dużą wagę do rozwoju zawodowego pracowników rozumianego jako:

 • tworzenie sprzyjających warunków i  wspieranie działań w kierunku długofalowego rozwoju zawodowego pracowników,

 • stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych. 

2. Szkolenia rozumiane są jako systematyczny  rozwój postaw, wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań i stanowią priorytetowy obszar zarządzania kadrami.

§ 2. Tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju zawodowego pracowników ma na celu efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i zapewnia profesjonalną realizację zadań.

§ 3. Planowanie i rozwój kariery pracownika rozpatrywane są w kontekście rozwoju osobistego pracownika jak i urzędu.

§ 4. Urząd przywiązuje szczególną wagę do jakości  szkoleń.
Szkolenia powinny być na wysokim poziomie merytorycznym, dydaktycznym oraz organizacyjnym, dostosowanym do osiągnięcia zakładanego celu.

§ 5. Szkolenia traktowane są jako działalność priorytetowa w polityce kadrowej, której konsekwentna realizacja jest konieczna do utrzymania i rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników na poziomie zapewniającym profesjonalną realizację zadań Urzędu.

§ 6. Uczestnictwo pracowników w szkoleniach  jest traktowane na równi z wykonywaniem obowiązków służbowych.

§ 7. Kierownicy komórek organizacyjnych składają do Sekretarza kwartalne zapotrzebowanie o zakwalifikowanie pracowników do udziału w szkoleniu wraz uzasadnieniem w terminie do 5-go dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału.

§ 8. Środki finansowe na realizację szkoleń są ustalane corocznie w wysokości adekwatnej do możliwości finansowych Urzędu.

§ 9. Akceptację uzyskają wnioski uzasadnione merytorycznie z uwzględnieniem środków finansowych przeznaczonych na szkolenia w danym kwartale.

§ 10. W postępowaniu  mającym na celu wybór kandydata na szkolenie, uwzględnia się następujące kryteria:

 • zakres zadań na stanowisku zajmowanym przez kandydata,

 • kwalifikacje kandydata,

 • indywidualny program rozwoju zawodowego,

 • dotychczasowy udział w szkoleniach.

§ 11. Szkolenie powinno być związane z wykonywaną pracą, aby ułatwić pracownikom skuteczne wykonywanie ich obowiązków oraz realizację indywidualnych planów rozwoju zawodowego.

§ 12. Wszyscy pracownicy Urzędu powinni posiadać jednakowy dostęp do szkoleń i możliwości podwyższania kwalifikacji.

§ 13. Ocena efektów zrealizowanego szkolenia przeprowadzana jest przez:

 1. przeszkolonych pracowników na podstawie Karty Uczestnictwa w Szkoleniu 

 2. bezpośrednich przełożonych na podstawie rozmowy przeprowadzonej w ciągu 7 dni od daty odbycia szkolenia.

§ 14. Procedurę szkoleń określa załącznik nr 2.

§ 15. W terminie do 30 stycznia roku następnego sekretarz sporządza corocznie sprawozdanie z przebiegu szkoleń stanowiące załącznik nr 4.

Załączniki poniżej

1

Załączniki do pobrania

1 Za_.do.zarz442.2005.doc (DOC, 55KB) 2005-08-24 09:19:50 154 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-08-2005 09:19:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-08-2005 09:19:50