Zarządzenie Nr 443/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 sierpnia 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłącznoś


Zarządzenie Nr 443/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 sierpnia 2005r.

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 190r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o prawie zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia załącznik nr 2, w trybie przetargu nieograniczonego na wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

(-)mgr Kazimierz Lipińsk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 443/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 05 sierpnia 2005r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091/570-12-06

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wyłączność do wykonywania pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej oraz odgromowej w zakresie odpowiednim dla danej placówki - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Beata Wiwała, tel. 091/570-12-06, pokój 149 w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1i 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które można pobierać w pokoju nr 149, I piętro Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub ze strony internetowe www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce „Przetargi „.

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, I piętro pokój nr 133 (sekretariat) do 19.08.2005r. do godz. 1000

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, sala nr 130 (USC) I piętro, termin: 19.08.2005r. godz. 1100.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-08-2005 09:22:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-08-2005 09:22:15