Zarządzenie Nr 455/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce


Zarządzenie Nr 455/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz.1806, z 2003 r., nr 80, poz.717, nr 162, poz.1568, z 2004r., nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz.1806) w związku z § 4 ust.3 uchwały Nr XLVIII/344/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 1998 roku w sprawie prywatyzacji lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków z póź.zm., Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady stosowania bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych:

  1. lokale mieszkalne będące przedmiotem najmu na czas nieoznaczony podlegają sprzedaży na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym,

  2. 95 % bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego, określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, stosuje się w przypadku dokonania przez nabywcę jednorazowej wpłaty oraz zrzeczenia się przed podpisaniem aktu notarialnego należnych nabywcy roszczeń z tytułu użytkowania lokalu np.: zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,

  3. 90 % bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego, określonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego, stosuje się w przypadku jednorazowej wpłaty przed podpisaniem aktu notarialnego i braku zgody na dobrowolne zrzeczenie się nabywcy wszelkich roszczeń z tytułu użytkowania lokalu np.: zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej,

  4. nie stosuje się bonifikaty w przypadku sprzedaży mieszkań, w budowie których partycypowały inne poza Gminą jednostki organizacyjne. Zastosowanie bonifikaty może mieć miejsce tylko wówczas, gdy jednostka partycypująca w budowie odstąpi od zwrotu przez Gminę wniesionych przez nią nakładów na budowę mieszkań,

- 2 -

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Traci moc prawną Uchwała nr 102/2000 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 18 lutego 2000 roku oraz Uchwała Nr 415/2002 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 5 czerwca 2002 roku w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Pyrzyce.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:12:54