Zarządzenie Nr 457/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2005r w sprawie: powołania Stałej Komisji d/s oceny komunalnych obiektów budowlanych.


Zarządzenie Nr 457/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 sierpnia 2005r

w sprawie: powołania Stałej Komisji d/s oceny komunalnych obiektów

budowlanych.

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2002r.Nr.76 poz.694

zmiany : Dz.U.z 2003 r. Nr.60 poz.535, Nr 124 poz.1152, Nr. 229 poz.2276; Dz.U.z 2004r. Nr.96 poz.959,

Nr.146, poz.1546, Nr.145 poz.1535, Nr.213 poz.2155; Dz.U.z 2005r. Nr.10 poz.66/, w związku z § 13

instrukcji inwentaryzacyjnej, wprowadzonej zrządzeniem 404/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2005r. Postanawiam, co następuje:

§ 1

Powołać Stałą Komisję d/s oceny komunalnych obiektów budowlanych

znajdujących się na terenie Gminy Pyrzyc w następującym składzie:

   1. Kozłowska-Gidyńska Izabella - Przewodnicząca Komisji

   2. Liśkiewicz Jan - Z-ca Przewodniczącego Komisji

   3. Czajkowska Natalia - Sekretarz Komisji

   4. Krystecka Grażyna - Członek Komisji

   5. Barański Stanisław - Członek Komisji

§ 2

Do obowiązków Komisji należy:

   1. dokonanie przeglądu i oceny budynków i budowli, wydawanie opinii co do ich

stanu technicznego, przeznaczenia ich do dalszego użytkowania lub rozbiórki

   1. spisywanie budynków i budowli na arkuszach inwentaryzacyjnych wraz z opisem

technicznym

§ 3

Decyzję o ewentualnej potrzebie likwidacji danego obiektu (budynku, budowli, itp.)

podejmować będzie Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 4

Obowiązki Przewodniczącego Komisji określa instrukcja inwentaryzacyjna.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 6

Traci moc decyzja Nr 1/FP/96 z dnia 21 grudnia 1996 roku w sprawie powołania

powołania Stałej Komisji d/s oceny komunalnych obiektów budowlanych.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:15:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:15:12