Zarządzenie Nr 461/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 461/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 sierpnia 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 18 970zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 17 525zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 1 445zł

w tym:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 15 925zł

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP o kwotę 15 925zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 15 925zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Urząd Miejski o kwotę 1 445zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 445zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1 445zł

Dział852 Pomoc społeczna- OPS o kwotę 1 600zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki

za ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1 600zł

§6310 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 1 600zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 18 970zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 17 525zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 1 445zł

w tym:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 15 925zł

rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP o kwotę 15 925zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 035zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 150zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 740zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie -

Urząd Miejski o kwotę 1 445zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 1 445zł

§3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 1 445zł

Dział852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 1 600zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki

za ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1 600zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 1 600zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 29 221 336zł

- dochody na zadania własne 25 057 423zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 4 163 913zł

Wydatki ogółem 31 859 263zł

- wydatki na zadania własne 27 695 350zł

- wydatki na zadania zlecone 4 163 913zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:21:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:21:43