Zarządzenie 462/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie 462/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 sierpnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 56 228zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 56 228zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -

Urząd Miejski o kwotę 800zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 800zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 6 600zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 6 600zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 600zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

Urząd Miejski o kwotę 20 023zł

rozdział 75412Ochotnicze straże pożarne o kwotę 14 040zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 000zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 380zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 196zł

§4420 podróże służbowe zagraniczne o kwotę 4 464zł

rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 5 983zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 861zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 122zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 2 000zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie

podatkowych należności budżetowych o kwotę 2 000zł

§4100 wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne o kwotę 2 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 620zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

do szkół - ZUT o kwotę 620zł

§4440 odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych o kwotę 620zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność -UM o kwotę 3 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 16 000zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16 000zł

§4330 zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t o kwotę 16 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-

Urząd Miejski o kwotę 7 000zl

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7 000zł

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 7 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 185zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 185zł

Świetlice i kluby o kwotę 185zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 185zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 56 228zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 56 228zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-

Urząd Miejski o kwotę 800zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 800zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 800zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 6 600zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 6 600zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 600zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

-Urząd Miejski o kwotę 20 023zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 14 040zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 040zł

rozdział 75414 Obrona Cywilna o kwotę 5 983zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 983zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych,

od osób fizycznych i od innych

jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 2 000zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie

podatkowych należności budżetowych o kwotę 2 000zł

§4610 koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego o kwotę 2 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3 620zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów

do szkół - ZUT o kwotę 620zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 620zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność -UM o kwotę 3 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 3 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 16 000zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 16 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-

Urząd Miejski o kwotę 7 000zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 7 000zł

§3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 7 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

Narodowego - Urząd Miejski o kwotę 185zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice

i kluby o kwotę 185zł

Świetlice i kluby o kwotę 185zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 185zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:22:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 10:22:47