Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 494A/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 września 2005r. w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia regulaminu


ZARZĄDZENIE NR 494A/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 20 września 2005r.

w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 38, art.39 ust. 2 oraz. art. 67 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić rokowania na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin rokowań na sprzedaż nieruchomości. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządziła: D. Grzybowska

O G Ł O S Z E N I E

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 494A/2005

dnia 20 września 2005 roku

Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

Rokowania odbędą się w dniu 21 października 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

Lp.

Numer działki i KW

Powierzchnia

działki i adres

Przeznaczenie

Terminy przeprowadzonych przetargów I i II

Miejsce składania zgłoszeń

Cena

nieruchomości

Wysokość zaliczki

Termin wniesie-nia zaliczki i skła-dania zgłoszeń

Godzina rokowań

1.

2.

3.

178

KW brak

317/1

KW brak

236

KW brak

1,46 ha Pstrowice gmina Pyrzyce

0,1150 ha Mielęcin gmina Pyrzyce

0,2372 ha

obręb 8 miasta Pyrzyce

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Działka rolna przeznaczona do sprzedaży.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Działka rolna zabudowana budynkiem magazynowym, przeznaczona do sprzedaży.

Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z możliwością wprowadzenia usług nieuciążliwych: handlu, gastronomii, kultury i zdrowia

I - 03 03.2005r.

II - 22.04.2005r.

I - 03.03.2005r.

II - 22.04.2005r.

I - 03.03.2005r.

II - 22.04.2005r.

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

18.463,- zł

28.893,- zł

budynek 24.063 zł

grunt 4.830 zł

110.606,- zł

2.000 zł

2.000 zł

2.00 zł

18.10.2005r.

18.10.2005r.

18.10.2005r.

1000

1000

1120

Do ustalonej w rokowaniach ceny zbycia działki nr 236, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz.U.nr 54, poz. 535) zostanie doliczony podatek w wysokości 22%.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce w terminie do 18 października 2005 r. oraz złożenie w sekretariacie urzędu zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700- 1500.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 494A/2005

z dnia 20 września 2005 roku

Regulamin

Rokowań na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W rokowaniach mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem rokowań są działki:

  • numer 178 o powierzchni 1,46 ha, położona w Pstrowicach gmina Pyrzyce,

  • numer 317/1 o powierzchni 0,1150 ha, położona w Mielęcinie gmina Pyrzyce,

  • numer 236 o powierzchni 0,2372 ha, położona w obrębie 8 miasta Pyrzyce.

 1. Rokowania wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę działki.

 2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 2.000 zł w terminie do dnia 18 października 2005 r.

  • zgłoszenie powinno zawierać:

   1. imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

   2. datę sporządzenia zgłoszenia,

   3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

   4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

   1. Wpłacenie zaliczki powinno nastąpić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce do dnia 18 października 2005r.

   2. Za datę wpłaty zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

   3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu rokowań, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot zaliczki, data i podpis".

   4. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

   5. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.

   6. Cena osiągnięta w rokowaniach stanowi cenę nabycia nieruchomości i płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.

   7. Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą ich przedmiotem na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

   8. Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

   13.Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

   1. Rokowania mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

   Metadane - wyciąg z rejestru zmian

   Akcja Osoba Data
   Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 06-10-2005 13:51:27
   Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 06-10-2005
   Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 06-10-2005 13:51:27