Zarządzenie Nr 516 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 516 /05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 14 października 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91 240zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 17 640zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 73 600zł

w tym:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 17 640zł

rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 17 640zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 17 640zł

Dział 852 Pomoc społeczna- OPS o kwotę 73 600zł

Rozdział85295 Pozostała działalność o kwotę 73 600zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 73 600zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 91 240zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 17 640zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 73 600zł

w tym:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 17 640zł

rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 17 640zł

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 17 640zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 73 600zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę 73 600zł

§ 3110 świadczenia społeczne o kwotę 73 600zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 29 505406zł

- dochody na zadania własne 25 229 198zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 4 276 208zł

Wydatki ogółem 32 143 333zł

- wydatki na zadania własne 27 867 125zł

- wydatki na zadania zlecone 4 276 208zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-11-2005 12:42:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-11-2005 12:42:00