ZARZADZENIE Nr 518/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 października 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


ZARZADZENIE Nr 518/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 17 października 2005r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Pyrzycach

Na podstawie art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 , z 2002 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 172 poz.1441) zarządzam, co następuje:

§ 1.W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 307/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2004r. zmienionym Zarządzeniem Nr 372/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2005r. wprowadzam następujące zmiany:

 1. W Rozdziale II „Kierownictwo Urzędu” w § 5 ust.3 skreśla się pkt 9 o brzmieniu „Specjalista ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą”,

 2. W Rozdziale III „Organizacja Urzędu” w § 10 ust.2 skreśla się pkt 11 o brzmieniu „Specjalista ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą PiWZ”

 3. W Rozdziale IV „Zadania i kompetencje kierowników wydziałów” w § 15 ust.2 pkt 14 skreśla się wyrazy „ Specjalisty ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą”, a w ich miejsce wpisuje się „ Wydziału Rozwoju Gminy”.

4) W Rozdziale V „Zakresy działania wydziałów” skreśla się § 24,

5) W Rozdziale V w § 21 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5.W zakresie promocji:

  1. gromadzenie informacji o Gminie i przygotowanie materiałów promujących Gminę, zakłady pracy,

  2. utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu działających na terenie Gminy, powiatu i województwa i udzielanie im informacji zgodnie z upoważnieniem Burmistrza,

  3. zbieranie i tworzenie artykułów prasowych oraz przekazywanie ich do mediów takich jak: radio, prasa TV, Internet, itp.,

  4. współorganizowanie wszelkiego rodzaju konkursów, wystaw, audycji radiowych i telewizyjnych, odczytów oraz imprez artystycznych promujących walory historyczne, turystyczne, gospodarcze

  5. podejmowanie innych wszelkich możliwych form promocji w kraju i poza granicami poprzez:

   1. opracowywanie filmów, informatorów, folderów itp.,

b) przygotowywanie odpowiednich instrumentów prawnych

finansowych w formie projektów uchwał, wystąpień do Burmistrza, parlamentarzystów województwa zachodniopomorskiego, Rady Miejskiej itp.

c) informowanie o powyższych możliwościach wszystkich zainteresowanych, chcących korzystać z naszych usług i chętnych do inwestowania na terenie Gminy.”

7).W Rozdziale V w § 22 do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej Środowiska i Rolnictwa dodaje się ust.8 w brzmieniu:

„8.W zakresie gospodarki nieruchomościami:

 1. podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie, najem lub dzierżawę,

 2. zlecanie wycen lokali mieszkaniowych i użytków wraz z częścią gruntu

 3. organizowanie przetargów na sprzedaż lokali użytkowych i mieszkaniowych

 4. organizowanie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanych

 5. dokonywanie darowizn nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na cele publiczne

 6. przejmowanie nieruchomości zabudowanych na rzecz Gminy Pyrzyce.”

8) W Rozdziale V w § 25 do zakresu działania Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4.W zakresie współpracy z miastami polskimi i z zagranicznymi:

 1. przygotowywanie projektów rocznych planów współpracy pomiędzy miastami: Korbach, Bad Sülze, Hörby, Wysokie Myto, Goleniów oraz Złocieniec.

 2. czuwanie nad realizacją tych programów , a w szczególności wizyt i rewizyt Rady i Burmistrza,

 3. czuwanie nad realizacją budżetu i planów współpracy zagranicznej prowadzonej przez jednostki organizacyjne Gminy,

4) przygotowywanie korespondencji i tłumaczeń na język polski i odwrotnie ,

  1. prowadzenie ksiąg pamiątkowych z ww. współpracy, w tym z wizyt i rewizyt,

  2. przygotowywanie i rozliczanie wyjazdów zagranicznych,

  3. przygotowywanie programów wizyt i rewizyt.”

  1. W Rozdziale V w § 26 do zakresu działania Wydziału Społeczno-Administracyjnego i Spraw Obronnych dodaje się ust.11 w brzmieniu :

„ 11. W zakresie nadzoru merytorycznego nad Gminnym Centrum Informacji:

 1. uruchomienie poradnictwa dla bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniami oraz oferowanie im pomocy w pisaniu dokumentów: życiorysu, podania, listu motywacyjnego.

 2. uruchomienie doradztwa prawno-organizacyjnego w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 3. umożliwienie mieszkańcom gminy Pyrzyce dostępu do informacji o rynku pracy poprzez wykorzystanie Internetu

 4. pomoc w utworzeniu i obsługiwaniu poczty e-mail

 5. organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych z zakresu przedsiębiorczości, rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą, autoprezentacja

 6. organizowanie kursów komputerowych

 7. przygotowanie młodzieży szkół średnich do funkcjonowania na lokalnym rynku pracy

 8. przekazywanie informacji o dotacjach i projektach Europejskich

 9. udostępnienie sieci komputerowej i Internetu dla celów edukacyjnych dzieci i młodzieży

 10. opracowanie i wykonanie Biuletynów Informacyjnych Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 11. pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy oraz rozpoczynającym działalność gospodarczą

 12. organizowanie kursów, szkoleń

 13. promocja gminy i działających na jej terenie firm.

 14. współpraca z organizacjami pozarządowymi

 15. pomoc przy wypełnianiu różnego typu formularzy

 16. informacje na temat:

   1. rynku pracy

   2. szkół ponadgimnazjalnych i wyższych

17)informowanie o instytucjach udzielających wsparcia ze środków Unii Europejskiej.”

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-11-2005 13:07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-11-2005 13:07:39