Zarządzenie Nr 522/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 października 2005r.w sprawie: korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach


Zarządzenie Nr 522/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 21 października 2005r.

w sprawie: korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Na podstawie § 17 ust. 6 pkt 13 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 307/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 października 2004r., zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego pełną odpłatność za rozmowy prywatne według wydruku otrzymanego z Telekomunikacji Polskiej S.A.

  2. Pracownicy korzystający z telefonu służbowego do celów prywatnych zobligowani są do kierowania się zasadą celowości i oszczędności.

  3. Sekretarz Gminy może wprowadzić blokadę wyjść na telefony komórkowe, rozmowy międzymiastowe (za wyjątkiem stanowisk pracy wyznaczonych przez kierowników) oraz wprowadzić blokadę rozmów telefonicznych wychodzących na zewnątrz.

§ 2.

  1. Wydruki za przeprowadzane rozmowy telefoniczne otrzymywane z centrali Telekomunikacji Polskiej S.A. dostarczane będą do Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Zdrowia w terminie do 7 każdego miesiąca.

  2. Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia przekazuje wydruki za rozmowy telefoniczne do wszystkich Wydziałów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

§ 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników korzystających z telefonów służbowych stacjonarnych do:

  1. wskazania na wydruku rozmów telefonicznych, każdego połączenia wykonanego w celu prywatnym,

  2. zsumowania odpłatności za rozmowy prywatne oraz podpisanie się imieniem i nazwiskiem,

  3. przedłożenia zsumowanych i podpisanych wydruków rozmów telefonicznych do wyznaczonego pracownika w każdym Wydziale Urzędu Miejskiego w terminie do 15 każdego miesiąca.

§ 4.

Zobowiązuje się kierowników wydziałów do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników terminu określonego w § 3 pkt 3 w zakresie przedkładania ww. wydruków.

§ 5.

Każdy wyznaczony pracownik sporządza imienne zestawienie kosztów za przeprowadzone rozmowy telefoniczne w terminie do 20-go każdego miesiąca.

§ 6.

W przypadku nie korzystania z telefonu służbowego stacjonarnego do celów prywatnych zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego do sporządzenia odpowiedniej adnotacji na wydruku wykazu rozmów telefonicznych.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pyrzyce.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-11-2005 13:37:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-11-2005 13:37:02