Zarządzenie Nr 529/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2005r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Urząd Miejski Pyrzyce

Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu

74-200 Pyrzyce tel. (091) 570-49-24

 

 

Zarządzenie Nr 529/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27 października 2005r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami.) § 1 pkt 4 uchwały Nr XXXII/371/2001 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miejskiego i Burmistrza Miasta i Gminy do wykonania niektórych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla: Pani Magdaleny Bagrowskiej ubiegającej

się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

1)     Aleksander Butkowski - przewodniczący(reprezentant organu prowadzącego).

2)     Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

3)     Marian Pihan - członek (dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach).

4)     Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

5)     Grażyna Liszka - członek (ekspert z listy MENiS).

6)     Radosław Mierzwiak - członek (przedstawiciel ZNP).

 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Anety Szawarskiej ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:

1)     Aleksander Butkowski - przewodniczący(reprezentant organu prowadzącego).

2)     Ryszard Lejman - członek (przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Szczecinie).

3)     Marian Pihan - członek (dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach).

4)     Teresa Mamos - członek (ekspert z listy MENiS).

5)     Danuta Tondryk - członek (ekspert z listy MENiS).

 

§ 2

Komisja Egzaminacyjna pracuje w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.          Komisje Egzaminacyjne powołane są na czas postępowania egzaminacyjnego.

2.          Za pracę w Komisji Egzaminacyjnej eksperci, o których mowa w § 1 otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto od każdej osoby ubiegającej się o mianowanie oraz zwrot kosztów podróży.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnych oraz Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 529/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 27.10.2005r.

 

 

 

REGULAMIN

pracy Komisji Egzaminacyjnej ds. nadania stopnia awansu

zawodowego nauczyciela mianowanego powołanej przez

Burmistrza Pyrzyc

 

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

 

 

§ 1.

Organizacja pracy Komisji.

 

 1. Komisja prowadzi postępowanie egzaminacyjne w składzie powołanym zarządzeniem Burmistrza Pyrzyc.

 2. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeżeli uczestnicy w nim co najmniej 2/3 składu członków.

 3. Przewodniczący Komisji sprawdza tożsamość członków oraz przyjmuje do członków Komisji oświadczenia o bezstronności rozpatrywania wniosku oraz o zachowaniu w tajemnicy danych uzyskanych w związku z pracami w Komisji.

 4. Prawomocność posiedzenia stwierdza Przewodniczący Komisji przed przystąpieniem do pozostałych czynności.

 5. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia, Przewodniczący proponuje przyjęcie przez Komisję niniejszego Regulaminu Pracy Komisji.

 6. Decyzje w sprawach proceduralnych nieuregulowanych w rozporządzeniu MENiS z

dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli

oraz zapisami niniejszego Regulaminu, Komisja rozstrzyga zwykłą większością

głosów.

 1. Posiedzenia Komisji są zamknięte.

 2. Wszystkich członków Komisji obowiązuje zasada zachowania tajemnicy obrad.

 

 

§ 2.

Postępowanie egzaminacyjne.

 1. Analiza formalna dokumentacji.

1)     Przewodniczący Komisji przedstawia wniosek o nadanie stopnia awansu zawodowego.

2)     Członkowie Komisji sprawdzają kompletność dokumentacji załączonej do wniosku oraz jej zgodność z wymaganymi określonymi w rozporządzeniu MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz w ustawie - Karta Nauczyciela w następującej kolejności:

a)      dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych - § 9 ust. 1 pkt 1 rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

b)      zaświadczenie dyrektora placówki o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu - § 9 ust 1 pkt 2 ropz. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

c)      akt nadania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego lub inna dokumentacja poświadczająca uzyskanie z mocy prawa tego stopnia - § 9 ust. 1 pkt 1 rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

d)      zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji - § 9 ust 1 pkt 3 rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

e)      ocenę dorobku zawodowego za okres stażu - § 9 ust. 1 pkt 4 rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

3)     Komisja w drodze głosowania stwierdza kompletność wymaganej dokumentacji.

4)     W razie stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w dokumentacji załączonej do wniosku, Przewodniczący Komisji wpisuje do protokołu, wyznacza termin ich uzupełnienia lub usunięcia i zamyka posiedzenie Komisji.

5)     Komisja kontynuuje posiedzenie niezwłocznie po uzupełnieniu wniosku i dokumentacji.

6)     W przypadku nie stwierdzenia braków i nieprawidłowości dokumentacji, Przewodniczący wyznacza termin kolejnego etapu postępowania egzaminacyjnego tj. egzamin.

 

 1. Egzamin

 1. Komisja przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

1)     dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego oraz przedstawia dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych - § 12 ust. 1pkt 1 rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

2)     odpowiada na pytania członków Komisji dotyczące w szczególności:

a)      umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także ocenienie skuteczności i dokonywania stosowanych korekt w tym działaniu,

b)      umiejętności uwzględnienia w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,

c)      uczestnictwa w realizacji zadań ogólnych placówki, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju placówki oświatowej,

d)      umiejętności wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej,

e)      wiedza z wybranych zagadnień psychologii pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela,

f)        znajomości przepisów systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, placówki oraz umiejętności posługiwania się tymi przepisami,

g)      innych osiągnięć; § 12 ust. 3 rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

 1. Członkowie Komisji dokonują punktowej oceny spełnienia przez nauczyciela wymagań egzaminacyjnych według następujących zasad:

1)     Każdy z Członków Komisji ocenia poziom wiedzy na podstawie przeprowadzonego egzaminu według punktowej skali od 0 - 10 punktów, § 13 ust. 2 rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

2)     Każdy z członków komisji może przydzielić nie więcej niż 10 punktów.

3)     Punktowa ocena poszczególnych członków komisji jest sprawą wewnętrzną Komisji i nie może być przedstawiana na zewnątrz, dokonywana jest na karcie indywidualnej oceny punktowej wraz z uzasadnieniem, która stanowi załącznik do protokółu.

 1. Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.

 2. Przewodniczący Komisji sumuje punkty przyznane przez wszystkich członków Komisji.

 3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3 odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

 4. Nauczyciel uzyskał odpowiednią akceptację komisji egzaminacyjnej jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

 5. Przewodniczący Komisji sporządza protokół z posiedzenia Komisji, uwzględniający w szczególności przyznaną punktację wraz z uzasadnieniem.

 6. Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozp. MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.

 7. Po zakończeniu prac Komisji, przewodniczący niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi Pyrzyc wniosek z dokumentacją i protokółem Komisji oraz dokumentację złożoną przez nauczyciela. Z chwilą przyjęcia przez Burmistrza Pyrzyc w/w dokumentacji Komisja Egzaminacyjna zostaje rozwiązana.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:42:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:42:47