Zarządzenie Nr 530/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 530/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 października 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 77 640zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 17 640zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 60 000zł

w tym:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 17 640zł

rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 17 640zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 17 640zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

-Urząd Miejski o kwotę 60 000zł

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 60 000zł

§6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 60 000zł

§2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 77 640zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 17 640zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 60 000zł

w tym:

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa - Urząd Miejski o kwotę 17 640zł

rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 17 640zł

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 17 640zł

Dział 801 Oświata i wychowanie -

Urząd Miejski o kwotę 60 000zł

Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 60 000zł

§6050 wydatki inwestycyjne- Modernizacja

ciągów komunikacyjnych w Publicznym

Gimnazjum w Pyrzycach o kwotę 60 000zł

§3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 29 583 046zł

- dochody na zadania własne 25 289 198zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 4 293 848zł

Wydatki ogółem 32 220 973zł

- wydatki na zadania własne 27 927 125zł

- wydatki na zadania zlecone 4 293 848zł

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:44:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:44:05