Zarządzenie 531 /2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie 531 /2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 31 października 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 62 523zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 62 523zł

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 12 900zł

Rozdział 75022 Rady Gmin o kwotę 2 900zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 900zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000zł

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 10 000zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 593zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 10 593zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 448zł

§4140 wpłaty na PFRON o kwotę 195zł

§4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 1 500zł

§4260 zakup energii o kwotę 500zł

§4270zakup usług remontowych o kwotę 2 950zł

Dział 854 Edukacyjna opieka

wychowawcza o kwotę 25 030zł

rozdział 85495 Pozostała działalność- szkoły o kwotę 25 030zł

§4220 zakup środków żywności o kwotę 25 030zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 6 000zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby o kwotę 6 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 6 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 8 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej - OSIR o kwotę 8 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 8 000zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 62 523zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 62 523zł

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 12 900zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 2 900zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 900zł

rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 10 000zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 10 000zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 593zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe - szkoły o kwotę 10 593zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 1 260zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 833zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 500zł

Dział 854 Edukacyjna opieka

wychowawcza o kwotę 25 030zł

rozdział 85495 Pozostała działalność - szkoły o kwotę 25 030zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 030zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 6 000zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury,

świetlice i kluby o kwotę 6 000zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 6 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 8 000zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

Fizycznej- OSiR o kwotę 8 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 900zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 100zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmniejszenia 35 613zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 10 593zł

§

SP Okunica

SP Żabów

Razem

4110

.

5448

5448

4240

1500

.

1500

4260

500

.

500

4270

.

2950

2950

4140

.

195

195

Razem

2000

8593

10 593

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 25 030zł

§

SP Żabów

Razem

4220

25030

25030

Razem

25030

25030

Zwiększenia - 35 613zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 10 593zł

§

SP Okunica

SP Żabów

Razem

3020

.

1 260

1 260

4210

1500

7 333

8 833

4300

500

.

500

.

2000

8 593

10 593

Rozdział 85495 Pozostała działalność - 25 030zł

§

SP Żabów

Razem

4300

25030

25030

Razem

25030

25030

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:46:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 08-12-2005 13:46:48