ZARZĄDZENIE Nr 537/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 listopada 2005r w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości


ZARZĄDZENIE Nr 537/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 4 listopada 2005r

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.1 Ustala się wysokość czynszu za grunty dzierżawione lub najmowane

1. na cele handlowe i gastronomiczne

  1. w mieście:

- do pow. 20 m2 - 5,50 zł/ m2 miesięcznie

- za każdy m2 powierzchni powyżej 20 m2 - 3,00 zł/ m2 miesięcznie

  1. na terenie wiejskim:

- za 1 m2 powierzchni - 3,00 zł miesięcznie

2. jako „ wystawka ” przed pawilonem - kioskiem

- 8,00 zł/ m2 miesięcznie

3. na cele handlowe na targowisku przy ulicy Młyńskiej w Pyrzycach

- 7,30 zł/ m2 miesięcznie

4. na cele administracyjno - socjalne

- 1,28 zł/ m2 miesięcznie

5. na cele produkcyjne

a) za powierzchnię do 500 m2 - 0,50 zł/ m2 miesięcznie

b) za każdy następny m2 - 0,25 zł/ m2 miesięcznie

6. na cele składowe i magazynowe

a) do powierzchni do 1000 m2 - 0,30 zł/ m2 miesięcznie

b) za każdy następny m2 - 0,25 zł/ m2 miesięcznie

7. na cele usługowe

a) z wyłączeniem warsztatów samochodowych - 0,55 zł/ m2 miesięcznie

b) warsztaty samochodowe - 1,00 zł/ m2 miesięcznie

8. na cele rekreacyjne i wypoczynkowe (cyrki, wesołe miasteczka, strzelnice, gry zręcznościowe

itp.) - stosuje się czynsz umowny

9. pod budynkami gospodarczymi lub lokalami użytkowymi

  • 0,60 zł/ m2 miesięcznie

10. pod uprawę warzyw

a) czynsz roczny za powierzchnię do 1000 m2 - 0,12 zł/ m2

b) czynsz roczny za każdy m2 powyżej 1000 m2 a do pow. 5000 m2 - 0,09 zł/ m2

11. grunty dzierżawione lub najmowane powyżej powierzchni 0,50 ha na cele rolnicze

a) czynsz roczny za grunt kl. II i III a i b - 160,00 zł/ ha

b) czynsz roczny za grunty rolne kl. IV i V - 80,00 zł/ ha

c) czynsz roczny za grunt stanowiący łąki i pastwiska - 50,00 zł/ ha

d) czynsz roczny za grunt stanowiący nieużytki - 20,00 zł/ ha

12. pod garażami:

  1. blaszanymi:

  • ul. Jana Pawła II, Młyńska - rynek, Stargardzka, Wojska Polskiego, Owocowa, Kościuszki, Krótka, Dworcowa, Rejtana, Bogusława, Pod Lipami, Głowackiego, Szkolna

  • 1,02 zł/ m2 miesięcznie

- ulica Młyńska - poza rynkiem - 0,86 zł/ m2 miesięcznie

- ulica Ciepłownicza - 0,42 zł/ m2 miesięcznie

b) murowanymi: - 1,25 zł/ m2 miesięcznie

§ 2.1 Ustala się stawki czynszu za dzierżawę lub najem budynków i lokali użytkowych

1. lokale użytkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- 5,20 zł/ m2 miesięcznie

2. garaże murowane - 2,60 zł/ m2 miesięcznie

3. pozostałe - 1,00 zł/ m2 miesięcznie

§ 3. Za nieruchomości dzierżawione lub najmowane na inny cel niż wymieniony w § 1, opłatę za 1 m2

gruntu ustala się w drodze negocjacji.

§ 4. Za grunty uprawiane bez umowy podwyższa się stawkę czynszu o 100% w stosunku do stawki

podstawowej wymienionej w § 1.

§ 5. Stawki określone w zarządzeniu będą traktowane jako wyjściowe w negocjacjach i minimalne
w przetargach.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może obniżyć wysokość czynszu.

§ 7. Do czynszu doliczany będzie podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi

przepisami.

§ 8. Wysokość czynszu wzrasta corocznie o stopień inflacji.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 189/2000 Zarządu Miejskiego w Pyrzycach z dnia 20 października 2000r.

oraz Zarządzenie Nr 527/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opłat za

dzierżawę gruntów Gminy.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy oraz

Kierownikom Wydziałów Organizacyjnych.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-12-2005 12:19:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-12-2005 12:19:48