Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 538/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 listopada 2005 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 538/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 4 listopada 2005

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 152 o pow. 5697 m2 zabudowanej budynkiem garażowym o pow. 44,80 m2 położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 538/05 z dnia 4 listopada 2005

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 152 o pow. 5697 m2, zabudowanej budynkiem garażowym o pow. 44,80 m2, położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ulicy Młyńskiej.

Okres dzierżawy - do 3 lat.

 • Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2005 r. o godz. 10,00 w sali nr 282

( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

 • Cena wywoławcza czynszu miesięcznego z tytułu dzierżawy wynosi 116,48 zł

+ podatek VAT co stanowi 142,11 zł.

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 349,44 zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 426,32 zł, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O / Pyrzyce nr konta 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980, najpóźniej do dnia 7 listopada 2005 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 • Garaż będzie można obejrzeć w dniu 10 listopada 2005 r. w godzinach od 1100 do 1200.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 i 261 (II piętro), albo telefonicznie pod numerem 570-00-83 w godz. od 800 - 1500 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 538/05 z dnia 4 listopada 2005r

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 152 o pow. 5697 m2, zabudowanej budynkiem garażowym o pow. 44,80 m2, położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce, przy ul. Młyńskiej.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części działki nr 152 o ogólnej pow. 5697 m2 zabudowanej murowanym budynkiem garażowym o pow. 44,80 m2 w obrębie 8 m. Pyrzyce, przy ul. Młyńskiej na okres do 3 lat .

3. Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 116,48 zł + podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 349,44 zł + 22% VAT co stanowi łączną kwotę 426,32 zł, w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank Pekao S.A. I O / Pyrzyce nr konta 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980, najpóźniej do dnia 7 listopada 2005 r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego.

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do trzech lat.

 8. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu najmu reguluje umowa dzierżawy, z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu.

 9. Wszelkie prace remontowe obiektu wymagają wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z wydziałem merytorycznym tut. Urzędu.

 10. Osoba, która wygra przetarg, we własnym zakresie i na własny koszt uzyska pozwolenia, opinie i zgody jeśli obowiązek ich uzyskania wynika z przepisów prawa budowlanego, przepisów sanitarnych oraz innych przepisów prawa.

 11. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby bliskie dla osób wchodzących w skład komisji przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 19-12-2005 12:20:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 19-12-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 19-12-2005 12:20:29