ZARZĄDZENIE NR 545/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 528/2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia


ZARZĄDZENIE NR 545/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 18 listopada 2005r.

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 528/2005 z dnia

26 października 2005r. w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z art. 38, art.39 ust. 2 oraz. art. 67 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1459) oraz § 3 ust. 1 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), zarządzam co następuje:

§ 1.W załączniku Nr 2 do zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 528/2005 z dnia 26 października 2005 roku w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia regulaminu, skreśla się punkt 10.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Sporządziła: J. Dobiszewsk


O G Ł O S Z E N I E

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 545/2005

z dnia 18 listopada 2005 r.

Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce.

Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro).

Lp.

Numer

działki i KW

Powierzchnia

działki i adres

Przeznaczenie

Terminy

przeprowadzonych

przetargów I i II

Miejsce

 składania zgłoszeń

Cena

nieruchomości

Cena wywoławcza i

wysokość zaliczki

Termin

wniesie-nia

 zaliczki i

składania

zgłoszeń

Godzina

 rokowań

1.

191

KW 22517

0,1141 ha obręb 8 miasta Pyrzyce

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowana budynkiem administracyjno - biurowym, który może być zaadaptowany na mieszkania.

I - 01 08.2005r.

II - 16.09.2005r.

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

505.666,- zł

w tym: działka 48504,- budynek 457162,-

Cena wywoławcza 205.000 zł

zaliczka

51.000 zł

07.12.2005r.

1000

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach lub na konto 46 1240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce w terminie do 07 grudnia 2005 r. oraz złożenie w sekretariacie urzędu zgłoszenia udziału w rokowaniach.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w pok. 258 lub telefonicznie pod numerem 579-32-68 w godz. od 700- 1500.

Sporządziła: J.DobiszewsZałącznik Nr 2 do Zarządzenia

Burmistrza Pyrzyc Nr 545/2005

z dnia 18 listopada 2005 roku

Regulamin

Rokowań na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce.

 1. W rokowaniach mają prawo wziąć udział osoby prawne i fizyczne

 2. Przedmiotem rokowań jest działka:

  • numer 191 o powierzchni 0,1141 ha, położona w obrębie 8 miasta Pyrzyce, zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym, który może być zaadaptowany na mieszkania.

  1. Rokowania wygrywa ten uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę działki.

  2. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz wpłacenie zaliczki w wysokości 51.000 zł w terminie do dnia 07 grudnia 2005 r.

   • zgłoszenie powinno zawierać:

    1. imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

    2. datę sporządzenia zgłoszenia,

    3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

    4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

      1. Wpłacenie zaliczki powinno nastąpić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto 461240 3897 1111 0000 4479 9980 PEKAO S.A. Oddział Pyrzyce do dnia 18 października 2005r.

      2. Za datę wpłaty zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

      3. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania przegrał, podlega zwrotowi w ciągu 3 dni po zakończeniu rokowań, w kasie urzędu po dokonaniu adnotacji przez Przewodniczącego Komisji Przetargowej "zwrot zaliczki, data i podpis".

      4. Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki.

      5. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej rokowania od zawarcia umowy, zaliczka nie podlega zwrotowi.

      11. Uczestnik, który wygrał rokowania nabywa nieruchomość będącą ich przedmiotem na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami..

         • Opłaty notarialne nabycia nieruchomości pokrywa nabywca.

      13.Protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży.

      1. Rokowania mogą być odwołane zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U.Nr 261, poz. 2603).

    Metadane - wyciąg z rejestru zmian

    Akcja Osoba Data
    Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 10:01:30
    Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
    Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 10:01:30