Zarządzenie Nr 549 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 549 /05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005

Na podstawie art.128 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późniejszymi zmianami )- zarządzam co następuje :

§1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 55 317zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1 500zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 53 817zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie

-Urząd Miejski o kwotę 800zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 800zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 800zł

Dział 852 Pomoc społeczna -OPS o kwotę 11 121zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne o kwotę 1 500zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 1 500zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9 621zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 9 621zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 43 396zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 43 396zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 43 396zł

§2.Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 29 778zł

z tego:

- dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 8 000zł

- dotacje celowe na zadania własne o kwotę 21 778zł

w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 29 778zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 778zł

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie ustawami o kwotę 8 000zł

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 21 778zł

§3.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55 317zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 1 500zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 53 817zł

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie -

Urząd Miejski o kwotę 800zł

rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 800zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 770zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 30zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 11 121zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne o kwotę 1 500zł

§4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 500zł

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 9 621zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 621zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- Urząd Miejski o kwotę 43 396zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 43 396zł

§3240 stypendia dla uczniów o kwotę 20 300zł

§3260 inne formy pomocy dla uczniów o kwotę 23 096zł

§4.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 29 778zł

z tego:

- wydatki na zadania zlecone o kwotę 8 000zł

- wydatki na zadania własne o kwotę 21 778zł

w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 29 778zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 778zł

§3110 świadczenia społeczne o kwotę 29 778zł

  • zadania zlecone 8 000zł

  • zadania własne 21 778zł

§5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 29 481 244zł

- dochody na zadania własne 25 193 896zł

- dotacje celowe na zadania zlecone 4 287 348zł

Wydatki ogółem 32 119 171zł

- wydatki na zadania własne 27 831 823zł

- wydatki na zadania zlecone 4 287 348zł

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 10:07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 10:07:20