Zarządzenie Nr 550/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 550/2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 listopada 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 193 189zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 173 632zł

- zadania zlecone o kwotę 19 557zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Urząd Miejski o kwotę 212zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne o kwotę 212zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 212zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 48 688zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 630zł

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 630zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 48 058zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 23 058zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa - Urząd

Miejski o kwotę 11 465zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej

- zadania zlecone o kwotę 7 941zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 061zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 151zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3 360zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 222zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 3 147zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

-zadania zlecone o kwotę 3 524zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 659zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 97zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 340zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 428zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

ochrona przeciwpożarowa -

Urząd Miejski o kwotę 5 800zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 800zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 5 800zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 96 950zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły o kwotę 71 250zł

§4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 14 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 41 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 5 000zł

§4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 4 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 250zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 25 700zł

§4260 zakup energii o kwotę 25 700zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 15 526zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz

składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

- zadania zlecone o kwotę 8 092zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 734zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 194zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 164zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7 434zł

§4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 90zł

§4330 zakup usług przez.j.s.t od innych j.s.t o kwotę 5 400zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 344zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 1 600zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 1000zł

rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 1 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 13 548zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej - OSIR o kwotę 10 780zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do

wynagrodzeń o kwotę 170zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 530zł

§4260 zakup energii o kwotę 5 000zł

§4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 820zł

§4350 zakup usług dostępu do internetu o kwotę 460zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 3 800zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu -UM o kwotę 2 768zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 768zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 193 189zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 173 632zł

- zadania zlecone o kwotę 19 557zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- Urząd Miejski o kwotę 212zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę 212zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 212zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 48 688zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 630zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 380zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 48 058zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 25 000zł

§4580 pozostałe odsetki o kwotę 58zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 23 000zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa - Urząd

Miejski o kwotę 11 465zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej

- zadania zlecone o kwotę 7 941zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 7 941zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

- zadania zlecone o kwotę 3 524zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 546 zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 978zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

ochrona przeciwpożarowa -

Urząd Miejski o kwotę 5 800zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 5 800zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 241zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 187zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 27zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 400zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 500zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 445zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 96 950zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły o kwotę 60 250zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 40 000zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 250zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 20 000zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 25 700zł

§4140 wpłaty na PFRON o kwotę 400zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 10 000zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 300zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - UM o kwotę 11 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 11 000zł

Dział 852 Pomoc społeczna - OPS o kwotę 15 526zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

- zadania zlecone o kwotę 8 092zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 092zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 6 000zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 7 434zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń o kwotę 2 305zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 629zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 000zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1 500zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego- Urząd Miejski o kwotę 1 000zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie

kultury o kwotę 1 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 13 548zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej- OSiR o kwotę 10 780zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 580zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 3 000zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 200zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu -UM o kwotę 2 768zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 727zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmniejszenia 71 250zł

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 71 250zł

§

SP Brzesko

SP-2 Pyrzyce

Razem

4240

.

14 000

14 000

4260

11000

30000

41 000

4270

.

5000

5 000

4280

.

4000

4 000

4300

7250

.

7 250

Razem

18250

53 000

71 250

Zwiększenia - 71 250zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 60 250zł

§

SP Brzesko

SP-2 Pyrzyce

Razem

4210

7000

33000

40000

4430

250

.

250

6060

.

20000

20000

.

7250

53000

60250

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 11 000zł - Urząd Miejski remonty szkół

§4270 zakup usług remontowych 11 000zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 10:08:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 10:08:27