Z A R Z A D Z E N I E Nr 551/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu


Z A R Z A D Z E N I E Nr 551/05

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 30 listopada 2005 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2728; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) Burmistrz Pyrzyc zarządza co następuje:

§ 1.

 1. Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 335

o pow. 22 m2 ,położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ulicy Jana Pawła II

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przyjąć regulamin przetargu na dzierżawę działki. Regulamin przetargu stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału Rozwoju Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 551/05 z dnia 30.11.2005 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 335 o pow. 22 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ul. Jana Pawła II.

Okres dzierżawy - do 3 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2005 r. o godz. 1000 w sali nr 282 ( II piętro) Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1.

Wywoławcza cena czynszu miesięcznego z tytułu dzierżawy wynosi 22,44 zł

+ podatek VAT co stanowi 27,37 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 67,32 zł + 22% podatek VAT co stanowi 82,13 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank PEKAO S.A. IO/ Pyrzyce nr konta 46 1240 3897 1111 0000 4479 9977, najpóźniej w dniu 13 grudnia 2005 r. przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto urzędu lub w kasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w pok. 256 i 261, albo telefonicznie pod numerem 570-00-83 w godz. od 700 - 1500 od poniedziałku do piątku.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Pyrzyc Nr 551/05 z dnia 30.11.2005 r.

R E G U L A M I N

ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 335 o pow. 22 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce, przy ul. Jana Pawła II.

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

2. Przedmiotem przetargu jest ustalenie ceny za dzierżawę części niezabudowanej

działki nr 335 o pow. 22 m2 z przeznaczeniem pod postawienie garażu blaszanego.

W/w zamierzenia inwestycyjne wymagają uzyskania decyzji o warunkach

zabudowy z tut. Urzędu, a następnie pozwolenia na budowę ze Starostwa.

3. Wywoławcza cena czynszu miesięcznego wynosi 22,44 zł + 22 % podatek VAT.

 1. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej wartości nieruchomości z zaokrągleniem do pełnego złotego.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Bank PEKAO S.A. IO/ Pyrzyce 46 1240 3897 1111 0000 4479 9977 wadium w wysokości 67,32 zł + 22% podatek VAT co stanowi 82,13 zł najpóźniej w dniu 13 grudnia 2005 r.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi
  w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

 5. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy, w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia protokółu z przetargu przez Burmistrza Pyrzyc.

 6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego .

 7. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres trzech lat.

 8. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby bliskie dla osób wchodzących w skład komisji przetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 10:09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 10:09:21