Zarządzenie Nr 565/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz ustalenia procedury jego aktualizacji


ZARZĄDZENIE NR 565/05

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim

w Pyrzycach oraz ustalenia procedury jego aktualizacji

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055 i Nr 116 poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, zwanym dalej Urzędem, Katalog Usług świadczonych przez Urząd zawierający zbiór kart informacyjnych usług i wzory wniosków do świadczonych usług.

§ 2. 1. Karty informacyjne usług oraz wzory wniosków do świadczonych usług obowiązane są posiadać wszystkie komórki organizacyjne Urzędu - odpowiednio do właściwości merytorycznej.

2. Zbiór kart i wzorów wniosków, o których mowa w ust. 1 winien znajdować się w Biurze Obsługi Interesantów. Zbiór podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3. 1. Za treść karty informacyjnej usługi, jej aktualizację oraz wzór wniosku dla danej usługi odpowiedzialność ponosi kierownik merytorycznej komórki organizacyjnej.

2. Aktualizacja karty informacyjnej usługi następuje w trybie określonym w Procedurze opracowania, ewidencjonowania i aktualizacji Katalogu Usług, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 4. Wszystkie karty informacyjne usług oraz wzory wniosków tych usług winny być dostępne dla interesantów w Biurze Obsługi Interesantów, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a na stanowiskach pracy w Urzędzie - karty informacyjne usług i wzory wniosków odpowiednio do właściwości merytorycznej pracowników.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pyrzyce.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pyrzyc

Kazimierz Lipiński

Załącznik

do Zarządzenia Nr 565/05
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 15 grudnia 2005 r.

PROCEDURA OPRACOWANIA i EWIDENCJONOWANIA

KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI

ORAZ AKTUALIZACJI KATALOGU USŁUG

I. Informacje ogólne

 1. Katalog Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, zwany dalej Katalogiem, jest zbiorem kart informacyjnych z opisem usług oraz zbiorem wzorów wniosków koniecznych do realizacji załatwianych spraw w Urzędzie Miejskim.

 2. Wprowadzenie procedury okresowej aktualizacji Katalogu ma na celu zapewnienie zgodności treści kart informacyjnych usług z przepisami prawa, aktualizację innych danych zawartych w karcie informacyjnej usługi, a także uzupełnienie Katalogu o karty informacyjne usług dotychczas w nim nie ujętych.

 3. Nadzór nad procesem aktualizacji Katalogu, w tym zatwierdzanie zaktualizowanych kart informacyjnych usług, sprawuje Sekretarz Gminy Pyrzyce.

II. Standaryzacja karty informacyjnej usługi

 1. Karta informacyjna usługi winna zawierać w szczególności:

  1. Numer ewidencyjny karty informacyjnej;

  2. Nazwę usługi;

  3. Przepis prawa materialnego upoważniający organ gminy do realizacji zadania;

  4. Wykaz niezbędnych dokumentów do załatwienia wniosku;

  5. Wysokość opłaty skarbowej lub innej opłaty;

  6. Termin załatwienia sprawy;

  7. Nazwę komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wniosku, numer pokoju, telefonu;

  8. Informację o środkach prawnych przysługujących stronie;

  9. Inne, uzupełniające informacje.

 2. Za treść karty informacyjnej usługi, jej aktualizację oraz wzór treści wniosku odpowiedzialność ponosi kierownik właściwego wydziału Urzędu Miejskiego.

III. Ewidencja karty informacyjnej usługi

 1. Numer ewidencyjny karty informacyjnej usługi składa się z następujących elementów:

   • symbolu komórki organizacyjnej,

   • cyfry rzymskiej określającej blok tematyczny usług,

   • cyfry arabskiej, którą jest oznaczona usługa.

   • daty zatwierdzenia karty informacyjnej usługi.
     

 Wzór zapisu numeru:

OPiZ.I/1

Data:…………

 1. W przypadku aktualizacji karty informacyjnej usługi numer ewidencyjny ulega zmianie w ten sposób, że do istniejącego numeru usługi dodaje się wielką literę alfabetu. Zmianie ulega także data zatwierdzenia karty informacyjnej.

 2. Numer ewidencyjny nadaje Wydział Organizacyjno Prawny i Zdrowie w porozumieniu z merytorycznym wydziałem.

 3. Numery porządkowe nadane usługom w Wykazie kart informacyjnych usług komórki organizacyjnej są niezmienne, mogą one ulec tylko zwiększeniu.

IV. Aktualizacja Katalogu Usług (karty informacyjnej usługi)

 1. W przypadku zaistniałej zmiany wpływającej znacząco na treść karty informacyjnej usługi, kierownik właściwego wydziału Urzędu Miejskiego zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie Sekretarzowi Gminy Pyrzyce zaktualizowaną kartę usługi. Po akceptacji zmian przez Sekretarza Gminy zaktualizowaną kartę usługi należy przekazać Wydziałowi Organizacyjno Prawnemu i Zdrowia Urzędu Miejskiego.

 2. W przypadku wprowadzenia nowych usług właściwy kierownik wydziału przedstawia Sekretarzowi Gminy wzór karty informacyjnej usługi wraz z wzorem wniosku w terminie do 1 miesiąca od wprowadzenia zmiany opublikowanej w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim bądź wynikającej z uchwały Rady Miejskiej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 11:19:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 11:19:18