Zarządzenie Nr 566 /2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005


Zarządzenie Nr 566 /2005

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 16 grudnia 2005r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

Na podstawie § 17 uchwały Nr XXXI/242/2005Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§1.Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy o kwotę 333 694zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 333 694zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo-

-Urząd Miejski o kwotę 550zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne o kwotę 550zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 550zł

Dział 600 Transport i łączność-

-Urząd Miejski o kwotę 261 214zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 261 214zł

§6050 wydatki inwestycyjne - budowa ścieżki

rowerowej etap I na odcinku od ul.Stargardzkiej

do ul.Ciepłowniczej o kwotę 261 214zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 2 145zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 1 204zł

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 125zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 37zł

§4410 podróże służbowe o kwotę 42zł

rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 941zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 200zł

§ 4430 rożne opłaty i składki o kwotę 741zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 200zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności

budżetowych o kwotę 200zł

§4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 200zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Urząd Miejski o kwotę 40zł

rozdział 75702 Obsługa papierów

wartościowych, kredytów

i pożyczek o kwotę 40zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 40zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 64 015zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły o kwotę 21 900zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń o kwotę 400zł

§4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 2 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 18 000zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 000zł

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 500zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli- szkoły o kwotę 2 115zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 415zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 1700zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 40 000zł

§4260 zakup energii o kwotę 40 000zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego-Urząd Miejski o kwotę 1 870zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 1 870zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 870zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 3 660zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej - OSIR o kwotę 3 660zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 660zł

§4260 zakup energii o kwotę 2 000zł

§2.Zwiększa się wydatki w budżecie gminy o kwotę 333 694zł

z tego:

- zadania własne o kwotę 333 694zł

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-Urząd Miejski o kwotę 550zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze o kwotę 550zł

§2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

w wysokości 2% uzyskanych wpływów

z podatku rolnego o kwotę 550zł

Dział 600 Transport i łączność

-Urząd Miejski o kwotę 261 214zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 261 214zł

budowa ścieżki rowerowej etap I na odcinku

od ul.Stargardzkiej do ul.Ciepłowniczej o kwotę 261 214zł

§ 6058 wydatki inwestycyjne -finansowanie

programów i projektów ze środków funduszy

srukturalnych,Funduszu Spójności oraz z Sekcji

GwarancjiEuropejskiego Funduszu Orientacji

i Gwarancji Rolnej o kwotę 192 160zł

§6059 wydatki inwestycyjne - współfinansowanie

programów i projektów realizowanych ze środków

z funduszy strukturalnych,Funduszu Spójności oraz

z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji

i Gwarancji Rolnej o kwotę 69 054zł

Dział 750 Administracja publiczna

- Urząd Miejski o kwotę 2 145zł

Rozdział 75022 Rady gmin o kwotę 1 204zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 104zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 1 100zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 941zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 630zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 311zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób

fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

- Urząd Miejski o kwotę 200zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat

i niepodatkowych należności

budżetowych o kwotę 200zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- Urząd Miejski o kwotę 40zł

rozdział 75702 Obsługa papierów

wartościowych, kredytów

i pożyczek o kwotę 40zł

§8010 rozliczenia z bankami związane z

obsługą długu publicznego o kwotę 40zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 64 015zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- szkoły o kwotę 21 900zł

§3020 wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń o kwotę 5 000zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 300zł

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40zł

§4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 60zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 600zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 4 500zł

§4350 zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 100zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 300zł

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 10 000zł

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie

nauczycieli- szkoły o kwotę 2 115zł

§4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 1 700zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 415zł

Rozdział 80110 Gimnazja - gimnazjum o kwotę 40 000zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000zł

§4240 zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek o kwotę 1 700zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 18 300zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego-Urząd Miejski o kwotę 1 870zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 1 870zł

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 1 870zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 3 660zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury

fizycznej- OSiR o kwotę 3 660zł

§4120 składka na Fundusz Pracy o kwotę 660zł

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 2 700zł

§4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 300zł

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 11-01-2006 14:15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 11-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 11-01-2006 14:15:23